Hyggelig √• treffe deg ūüíĀ‚Äć‚ôÄÔłŹ

For å komme i gang med investeringer må du fylle ut 8 enkle steg og du kommer til å trenge BankID.


Lag et passord ūüĒí

Velg deg et sikkert passord til å logge inn med.

Bli investor ūüíé

Monner er lovp√•lagt √• stille deg noen sp√łrsm√•l f√łr du kan investere. I tillegg m√• du identifisere deg med BankID.

Investering i aksjer

Monner er lovp√•lagt √• stille deg noen nye sp√łrsm√•l og du m√• identifisere deg med BankId f√łr du kan investere i aksjer

Vi kommer til √• sende deg viktig informasjon b√•de per e-post og SMS. Vil du ogs√• motta markedsf√łring?

Samtykkeerklæring

Ved √• klikke i boksene markert JA over samtykker du til at Monner AS kan overf√łre dine personopplysninger, herunder kontaktinformasjon og tidligere investeringer til Monner Securities AS, og at begge selskapene kan bruke opplysningene til markedsf√łringsform√•l. Vi lagrer opplysningene om deg s√• lenge du er kunde hos oss.

Monner AS og Kapp Securities AS vil v√¶re behandlingsansvarlig for dine opplysninger. Du kan n√•r som helst ta kontakt med oss for √• trekke samtykke ditt tilbake, eller be om at opplysningene dine blir slettet eller endret. V√•r personvernerkl√¶ring gjelder for√łvrig for denne behandlingen, denne finner du her.

Kundeavtale og vilk√•r ‚úćÔłŹ

Du m√• f√łrst lese og s√• godta kundeavtalen og de generelle vilk√•rene v√•re. Les og godta avtalen

Her finner du kundeavtalene og de generelle vilkårene og betingelsene til Monner AS og Kapp Securities AS, som begge er en del av Monner Group-konsernet. Ved å akseptere avtalene inngår du kundeforhold i begge selskapene.

Monner AS: Kundeavtale - Investor

1. Definisjoner

De ord og uttrykk som er definert i Vilk√•rene skal ha samme betydning i denne Kundeavtalen, med mindre annet er spesifisert her. I tillegg skal f√łlgende definisjoner gjelde for denne Kundeavtalen:

"Administrasjonsgebyr" betyr det gebyr som fremgår på Plattformen til enhver tid og som Monner belaster Investor hver måned i forbindelse med tilbakebetalingen av Lånet.

"Investors Bankkonto" betyr konto i norsk bank som tilh√łrer og som er registrert p√• Investor og som oppgitt til Monner i forbindelse med registrering av kundeforhold p√• Plattformen.

"Vilkårene" betyr de Generelle Vilkår og Betingelser som til enhver tid er gjeldende og tilgjengelig på Plattformen.

2. Kundeforholdet

2.1 Investors samtykke

Kunder som √łnsker √• opptre i rollen som Investor samtykker (i tillegg til det samtykke som gis i forbindelse med Vilk√•rene) ved signering av Kundeavtalen, og s√• lenge kundeforholdet vedvarer, til at:

Monner, ved bistand av en tredjepart, foretar risikovurderinger av Investor og Låntaker, samt innhenter eventuelle eksterne kredittopplysninger, og at en eventuell kredittscore og annen relevant informasjon kan publiseres på Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde,

Monner har rett til √• begrense Investors utl√•n via Plattformen, herunder nekte Investor ytterligere deltakelse som f√łlge av en samlet vurdering av Investors utl√•nsaktiviteter,

Monner fastsetter Renten for Lånet, som vil fremgå av Lånetilbudet som publiseres i forbindelse med en Tegningsrunde, samt i Låneavtalen,

Investors Tegninger kan gj√łres tilgjengelig p√• Plattformen (i anonymisert form) slik at andre Kunder kan se dens innhold,

Monner fyller ut Mal for Låneavtale med de opplysningene som fremgår av Lånetilbudet,

L√•ntaker kan kansellere L√•net etter avsluttet Tegningsrunde dersom L√•nebel√łpet viser seg √• v√¶re lavere enn L√•netilbudet og bel√łpet etter L√•ntakers rimelige vurdering er utilstrekkelig for √• dekke L√•ntakers faktiske l√•nebehov,

Monner kan kansellere Lånet etter anmodning fra Låntaker,

Investor vil v√¶re bundet til L√•neavtalen selv om hele L√•net ikke blir Tegnet i l√łpet av en Tegningsrunde s√•fremt L√•ntaker aksepterer det L√•nebel√łpet Investorene samlet har Tegnet seg for,

Investor binder seg til L√•neavtalen og dermed til √• innbetale L√•neandelen ved sin f√łrste Tegning av L√•neandelen i L√•net under en Tegningsrunde, med mindre L√•net blir kansellert av L√•ntaker,

Monner, dersom Investor foretar flere Tegninger p√• ulike tidspunkt i l√łpet av en Tegningsperiode, l√łpende (for hver Tegning som foretas) oppdaterer Investors L√•neandel i L√•neavtalen,

Monner oppdaterer Låneavtalen etter endt Tegningsrunde med de opplysninger som avhenger av Tegningsrundens utfall, og at slik oppdatering ikke har noen innvirkning på Avtalens bindende virkning,

Investor er ansvarlig for √• betale inn sin L√•neandel og slik innbetaling av L√•net bare kan skje med befriende virkning om betalingen er utf√łrt iht. fakturaen Investor mottar av Monner,

utbetalingsdatoen slik den defineres i L√•neavtalen kan utsettes med opptil ti (10) Bankdager dersom Investorene samlet sett ikke har innbetalt hele eller deler av L√•net til Monners Klientkonto rettidig, og L√•ntaker ikke √łnsker √• kansellere L√•net,

Monner administrerer betalinger fra Monners Klientkonto,

Monner kan trekke Administrasjonsgebyret fra Terminbel√łpet som Investor skal motta fra L√•ntaker, f√łr Monner foretar utbetalingen til Investors Bankkonto,

L√•ntaker, under ethvert L√•n som ikke opptas avdragsfritt, har rett til √• benytte seg av Avdragsfriheten slik det fremg√•r av L√•neavtalen, og at Monner skal varsle Investor om slik benyttelse senest syv (7) Bankdager f√łr den aktuelle Betalingsdag,

dersom L√•ntaker misligholder L√•net slik som beskrevet i L√•neavtalen, vil fordringen 30 dager etter at misligholdet inntr√•dte automatisk bli overf√łrt til fremmedinkasso, for videre innfordring p√• Investors vegne, og

leverand√łr av inkassotjenester gis de fullmakter som er inntatt som Vedlegg 1 til denne Kundeavtalen.

2.2 Investors bekreftelser

Kunder som √łnsker √• opptre i rollen som Investor bekrefter (i tillegg til de bekreftelser som avgitt i forbindelse med Vilk√•rene) ved signering av Kundeavtalen og s√• lenge kundeforholdet vedvarer, at Kunden:

har tilstrekkelig med kapital til å kunne investere penger via Tjenesten og håndtere tap som kan oppstå,

er innforstått med at det innebærer en riskik å låne ut kapital og at deler eller hele Låneandelen kan gå tapt,

selv har foretatt en grundig vurdering av sin √łkonomiske situasjon, kredittrisikoen L√•net representerer og andre forhold av viktighet for Kunden knyttet til rollen som Investor,

kjenner til opprinnelsen til de midlene som overf√łres som L√•n, og at slik opprinnelse er lovlig,

kun investerer egne penger,

ikke driver konsesjonspliktig utlånsvirksomhet, og er innforstått med at så kan bli tilfellet dersom utlånsaktiviteten får en mer permanent og regelmessig karakter, og

har gitt Monner korrekt, sannferdig og n√łyaktig informasjon.

3. Lånetilbud og låneavtale

3.1 Lånetilbud

Lånetilbudet som publiseres på Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde vil, sammen med utfylt Låneavtale som Låntaker har tiltrådt, representere vilkårene for Lånet.

Under Tegningsrunden og f√łr denne er avsluttet, har L√•ntaker rett til √• justere L√•nebel√łpet i L√•netilbudet forutsatt at Monner godkjenner slik justering og det oppdaterte L√•nebel√łpet er lik eller h√łyere enn allerede Tegnede L√•neandeler under Tegningsrunden. Etter avsluttet Tegningsrunde kan L√•ntaker kansellere L√•net i tr√•d med punkt 3.2 under.

3.2 Låneavtale

N√•r en Tegningsrunde √•pnes vil L√•ntaker allerede v√¶re bundet av L√•neavtalen. Investor vil v√¶re bundet av L√•neavtalen ved sin Tegning av L√•neandelen. L√•ntaker kan imidlertid kansellere L√•net etter avsluttet Tegningsrunde dersom L√•nebel√łpet viser seg √• v√¶re lavere enn L√•netilbudet og bel√łpet etter L√•ntakers rimelige vurdering er utilstrekkelig for √• dekke L√•ntakers faktiske l√•nebehov,

L√•ntaker vil inng√• en identisk L√•neavtale med hver Investor som yter en l√•neandel av det totale L√•net, men med de n√łdvendige tilpasninger hva gjelder Investorenes kontaktdetaljer og l√•neandeler.

Informasjon som er kjent f√łrst etter at Tegningsrunden er gjennomf√łrt, slik som (men ikke begrenset til) Investorenes identitet, L√•neandeler og L√•nebel√łp, Avdrag, utbetalingsdag, Betalingsdag og Forfallsdag, vil bli fylt inn av Monner etter endt Tegningsrunde, og slik utfylling har ikke noen innvirkning p√• L√•neavtalens bindende virkning.

Monner oppbevarer kopier av alle Låneavtaler som inngås, og Investor kan bestille kopier via Plattformen.

4. Tegningsrunde

N√•r en Tegningsrunde er √•pnet kan Investor Tegne seg for en √łnsket L√•neandel i det aktuelle L√•net. Tegningen skjer via Plattformen og best√•r av det L√•nebel√łp Investor er villig til √• l√•ne ut p√• de vilk√•r som publiseres for L√•net.

Det laveste tegningsbel√łpet Investor kan Tegne seg for er NOK 1 000. Monner kan sette en √łvre grense for Investors investeringer, et samlet antall L√•n Investor kan delta i, og/eller p√• annen m√•te begrense Investors adgang til √• l√•ne ut midler via Plattformen.

Monner kan avslutte en Tegningsrunde dersom det foreligger saklig grunn for det.

En nærmere beskrivelse av prosessen fremgår av Plattformen.

5. Utbetaling av lån til låntaker

5.1 Investors innbetaling av sin respektive Låneandel

Investor skal betale inn sin Låneandel til Monners Klientkonto i tråd med faktura utstedt av Monner og innen den frist som fremgår av Lånetilbudet, men ikke senere enn én (1) Bankdag etter endt Tegningsrunde, med mindre annet kommuniseres av Monner.

Monner er ikke ansvarlig for manglende eller ufullstendig innbetaling fra Investors side og Låntaker vil i slike tilfeller ha rett til å kansellere hele Lånet eller be Monner nedjustere Lånet og oppdatere utbetalingsdagen på de vilkår som fremgår av Låneavtalen.

5.2 Monners utbetaling av Lånet til Låntaker

Lånet blir utbetalt av Monner til Låntakers Bankkonto eller annen avtalt bankkonto på utbetalingsdagen slik den er definert i Låneavtalen forutsatt at Investorene har betalt inn sine respektive Låneandeler i tråd med fakturaene utstedt av Monner og/eller at Låntaker ikke kansellerer Lånet.

5.3 Monners administrering av Låntakers tilbakebetaling av Lånet

Låntaker skal tilbakebetale Lånet slik som angitt i Låneavtalen, og da slik at alle betalinger skal skje til Monners Klientkonto, i tråd med fakturaer utstedt av Monner. Monner vil deretter foreta utbetalinger fra Monners Klientkonto til Investorenes bankkonti.

Monner er ikke ansvarlig for manglende eller ufullstendig innbetaling fra L√•ntakers side. Dersom L√•ntaker kun betaler deler av Terminbel√łpet (med unntak for de tilfeller der L√•ntaker benytter seg av Avdragsfriheten) skal Monner utbetale det innbetalte bel√łpet pro rata til Investorene.

Dersom Monner har overf√łrt et lavere bel√łp til Investor enn det Investor l√łpende har krav p√•, og dette ikke skyldes mangelfull tilbakebetaling fra L√•ntaker, skal Monner uten ugrunnet opphold betale gjenv√¶rende bel√łp til Investor.

Dersom Monner ved en feil har overf√łrt et st√łrre bel√łp enn det Investor l√łpende har krav p√• etter L√•neavtalen, kan Monner kreve det overskytende bel√łp tilbakebetalt av Investor.

6. Renter

Monner fastsetter Lånets Rente basert på de vurderinger Monner har foretatt av Låntaker, Lånetilbudet, kredittvurderinger mm.

7. Godtgj√łrelse til monner

Investor skal betale et Administrasjonsgebyr til Monner for den betalingsformidlingstjeneste Monner utf√łrer i forbindelse med L√•ntakers l√łpende tilbakebetaling av L√•net.

Investor samtykker til at Monner kan trekke Administrasjonsbel√łpet fra de l√łpende Terminbel√łp som L√•ntaker innbetaler til Monners Klientkonto, f√łr Monner utbetaler summen videre til Investors Bankkonto. Investor har p√• foresp√łrsel til Monner rett til √• f√• tilsendt en oversikt over bel√łpet for transaksjonen og gebyrene som er trukket.

8. Overdragelse av kreditor/debitorposisjon

Investor har rett til å overdra samtlige rettigheter og forpliktelser iht. Avtalene til en tredjeperson som er registrert som Kunde, forutsatt at Monner har godkjent slik overdragelse.

Låntaker kan ikke overdra sin posisjon, rettigheter eller forpliktelser etter Avtalene.

Vedlegg 1
Fullmakt til leverand√łr av inkassotjenester

Investor gir herved fullmakt til at misligholdte krav som springer ut av L√•neavtalen skal kunne inndrives av en leverand√łr av inkassovirksomhet ("Leverand√łr").

Leverand√łr skal jfr. inkassoloven ¬ß 14 sette i verk de tiltak som har naturlig sammenheng med inkassooppdraget, herunder ta ut forliksklage og/eller begj√¶re utlegg. Dersom det er utstedt et gjeldsbrev for det underliggende kravet skal Leverand√łren f√• det aktuelle gjeldsbrevet utlevert for videre inndriving. I tillegg kan Leverand√łr, basert p√• en konkret vurdering, realisere pantesikkerheter som f√łlger saken ved registrering, eller som er etablert under utf√łrelse av inkassooppdraget.

Det ligger innenfor Leverand√łrs fullmakt i henhold til denne avtale √•:

 • Overf√łre saker til overv√•k der Leverand√łr vurderer dette hensiktsmessig
 • Iverksette rettslig p√•gang (b√•de forliksklage og utleggsbegj√¶ring) uten forh√•ndsgodkjennelse fra Oppdragsgiver.
 • Tiltak for √• avbryte foreldelse der Leverand√łr mener det er hensiktsmessig.
 • Tapsf√łre alle saker ved foreldelse der Leverand√łr mener det er hensiktsmessig.
 • Alle inkassosaker:
  Leverand√łr har fullmakt til √• slette inntil 100 % av p√•l√łpte renter.
 • Forliksr√•dssaker:
  Leverand√łr har fullmakt til √• forhandle frem forlik i saker der det foreligger fare for √łkt kostnadsrisiko og/eller √• tape saken: I saker med resterende hovedstol inntil 50.000 kroner ved vurderingstidspunktet gis Leverand√łr fullmakt til √• redusere resterende hovedstol med inntil 50 %.
 • Utleggspant: ‚Ä®Oppdragsgiver gir Leverand√łr fullmakt til √• gjennomf√łre tvangssalg av utleggspant, eller annen pant som er et resultat av inkassoarbeidet. Leverand√łren kan ogs√• avlyse pant uten aksept fra Oppdragsgiver i saker der pantet anses verdil√łst i det videre inkassoarbeidet.
 • Konkurs:
  • Konkursvarsel sendes i tilfeller der Oppdragsgiver har til hensikt √• begj√¶re skyldneren konkurs og trenger ikke forh√•ndsgodkjennelse fra Oppdragsgiver.
 • Gjeldsordninger:
  • Leverand√łr har fullmakt til √• akseptere eller avsl√• alle forslag til gjeldsordninger p√• vegne av Oppdragsgiver. I st√łrre gjeldsordningssaker forbeholder Leverand√łr seg retten til √• fakturere 1R gjeldsordningssal√¶r dersom arbeidet er mer tidkrevende enn ordin√¶r saksbehandling.
  • Avslutte saker n√•r Leverand√łr vurderer at fortsatt arbeid med gjeldsordningen ikke er hensiktsmessig.
 • Overv√•kning:
  Leverand√łr har fullmakt til √•:
  • Ettergi inntil 50 % av resterende hovedstol og eventuelle andre kostnader Oppdragsgiver har risiko for
  • Avslutte saker n√•r Leverand√łr vurderer at fortsatt overv√•k ikke er hensiktsmessig.
 • Tilbud p√• portef√łljekj√łp
  • Oppdragsgiver gir Leverand√łr fullmakt til √• gjennomf√łre analyse p√• saksportef√łljen for uforpliktende tilbud p√• portef√łljekj√łp.


Versjon 2018.4

Monner AS: Generelle vilkår og betingelser ("Vilkårene")

1. Definisjoner

1.1 F√łlgende definisjoner av ord og uttrykk gjelder for disse Vilk√•rene:

"Aksjepantavtale" betyr avtale om pant i aksjer avgitt av Låntakers aksjonærer til fordel for Garantisten som sikkerhet for det regresskrav Garantisten som måtte få mot Låntaker dersom Garantisten dekker Låntakers forpliktelser under Låneavtalen.

"Angrerettloven" betyr lov av 20. juni 2014 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom fast forretningslokale.

"Avdrag" betyr, for L√•n som ikke er tatt opp som avdragsfritt, det bel√łp som tilsvarer den del av L√•net som skal betales av L√•ntaker ved hver Betalingsdag, som spesifisert i L√•neavtalen.

"Avdragsfrihet" betyr L√•ntakers rett til √• utsette betaling av Avdrag p√• en Betalingsdato opptil 3 terminer i l√łpet av L√•nets l√łpetid.

"Avtaler" betyr (i) Vilkårene, (ii) Kundeavtale Investor, (iii) Kundeavtale Låntaker, (iv) Låneavtale, (v) Gjeldsbrev, og (vi) alle andre avtaler som inngås mellom Investor, Låntaker, Garantister og tredjemenn.

"Bankdag" betyr den dag som norske banker kan gjennomf√łre valutatransaksjoner og som ogs√• er √•pningsdag for Norges Banks oppgj√łrssystem (NBO).

"Bankdagkonvensjonen" inneb√¶rer at dersom en Betalingsdag, Forfallsdag eller annen betalingsdato ikke er en Bankdag gjennomf√łres betalingen p√• f√łrste Bankdag etter betalingsdatoen.

"Bankkonto" betyr konto i norsk bank som tilh√łrer og som er registrert p√• Kunden og som oppgitt til Monner i forbindelse med registrering av kundeforhold p√• Plattformen.

"Betalingsdag" betyr de Bankdager som Terminbel√łpet forfaller til betaling og som spesifisert i L√•netilbudet og L√•neavtalen.

"Erkl√¶ring om Kausjonsansvar" betyr Garantistens erkl√¶ring om kausjonsansvar som selvskyldner som er p√•skrevet Gjeldsbrevet, og som utgj√łr et s√¶rlig tvangsgrunnlag etter Tvangsfullbyrdelsesloven ¬ß 7-2 f√łrste ledd bokstav (a).

"Forfallsdag" betyr den dag alle forpliktelsene i henhold til L√•neavtalen, eller tilknyttede dokumenter skal gj√łres opp, og som fastsettes s√¶rskilt i L√•neavtalen. Forfallsdato justeres i henhold til Bankdagkonvensjonen.

"Forsinkelsesrenteloven" betyr lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

"Forskrift om forsinkelsesrenter mv." betyr forskrift av 22. juni 2017 nr. 915 om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader.

"Garantist" betyr en tredjepart som er Kunde, men ikke forbruker, og som avgir Erklæring om Kausjonsansvar, hvor vedkommende garanterer for Låntakers betalingsforpliktelser under den aktuelle Låneavtalen.

"Gjeldsbrev" betyr omsetningsgjeldsbrev avgitt av L√•ntaker, og hvis aktuelt med p√•skrevet Erkl√¶ring om Kausjonsansvar, og som utgj√łr et s√¶rlig tvangsgrunnlag etter Tvangsfullbyrdelsesloven ¬ß 7-2 f√łrste ledd bokstav (a).

"Gjeldsbrevbel√łpet" betyr det bel√łp L√•ntaker, og hvis aktuelt Garantisten, erkl√¶rer √• v√¶re skyldig i Gjeldsbrevet, og som skal samsvare med L√•net L√•ntaker f√•r utbetalt av Investorene p√• utbetalingsdagen slik den er definert i L√•neavtalen.

"Hvitvaskingsforskriften" betyr forskrift av 14. september 2018 nr. 1324 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

"Hvitvaskingsloven" betyr lov av 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

"Inkassoloven" betyr lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav.

"Investor" betyr en fysisk eller juridisk person som er Kunde og har til hensikt å gi, eller har gitt, et Lån til Låntaker.

"Kunde" betyr en fysisk eller juridisk person som registrerer seg på Plattformen, aksepterer Vilkårene og som får sitt kundeforhold godkjent av Monner.

"Kundeavtale Investor" betyr den avtale som bekreftes av en Kunde som √łnsker √• opptre som Investor f√łr deltakelse i en Tegningsrunde skjer, og som regulerer forholdet mellom Investor og Monner.

"Kundeavtale L√•ntaker" betyr den avtale som bekreftes av en Kunde som √łnsker √• opptre som L√•ntaker f√łr L√•nes√łknaden publiseres p√• Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde, og som regulerer forholdet mellom en L√•ntaker og Monner.

"Kundeavtalene" betyr Kundeavtale Låntaker og Kundeavtale Investor når disse omtales samlet.

"Lån" betyr lån av penger i norske kroner fra en eller flere Investorer til Låntaker som gis via en Tegningsrunde på Plattformen og som spesifisert i den konkrete Låneavtalen.

"Låneandel" betyr den enkelte Investors låneandel i Lånet til Låntaker, som maksimalt tilsvarer Investors Tegninger summert under en Tegningsrunde.

"Låneavtale" betyr den låneavtalen som inngås mellom en Låntaker og en Investor for den respektive Investors Låneandel i et Lån til Låntaker Tegnet under en Tegningsrunde på Plattformen.

"L√•nebel√łp" betyr det l√•nebel√łp som (i) L√•ntaker √łnsker √• l√•ne og som fremg√•r av L√•netilbudet publisert p√• Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde, eller (ii) det lavere l√•nebel√łpet som Investorene samlet faktisk Tegner seg for under en Tegningsrunde og innbetaler, og som L√•ntaker aksepterer √• l√•ne av Investorene.

"Lånetilbud" betyr den ferdigutfylte Malen for Lånetilbudet som Låntaker har bekreftet og som representerer Låntakers tilbud til Investorene om å Tegne seg for en Låneandel i det aktuelle Lånet, og som vil bli publisert på Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde.

"Låntaker" betyr en juridisk person eller næringsdrivende gjennom et enkeltmannsforetak, som er Kunde og har til hensikt å ta opp, eller har tatt opp, et Lån fra en eller flere Investorer.

"Mal for Aksjepantavtale" betyr den mal for Aksjepantavtale som er tilgjengelig på Plattformen til enhver tid og som kan benyttes som mal for den Aksjepantavtale som skal inngås mellom Låntakers aksjonærer og Garantisten.

"Mal for Gjeldsbrev" betyr den mal for Gjeldsbrev og Erklæring om Kausjonsansvar som er tilgjengelig på Plattformen til enhver tid og som benyttes som mal for det Gjeldsbrevet og eventuelt den Erklæringen om Kausjonsansvar som skal avgis.

"Mal for Låneavtale" betyr den mal for låneavtale som er tilgjengelig på Plattformen til enhver tid og som benyttes som mal for den Låneavtale som skal inngås mellom Låntaker og Investor.

"Mal for L√•netilbud" betyr den mal for l√•netilbud som er tilgjengelig p√• Plattformen til enhver tid og som L√•ntaker skal benytte seg av ved utformingen av sin l√•nes√łknad og som Monner vil bist√• med √• utforme f√łr L√•ntaker bekrefter innholdet.

"Monner" betyr Monner AS, et norskregistrert aksjeselskap med organisasjonsnummer 913 978 617 og med forretningsadresse i Kongens gate 12, 0153 Oslo.

"Monners Klientkonto" betyr klientkonto opprettet av Monner til benyttelse av bl.a. innbetaling av Låneandeler fra Investorene, utbetaling av Lånet til Låntaker og for tilbakebetaling av Lånet inkludert Renter fra Låntaker og til Investorene.

"Personopplysningsloven" betyr lov av 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger eller den til enhver tid gjeldende lov om behandling av personopplysninger.

"Plattform" betyr Monners hjemmeside www.monner.no, en skybasert plattform for lånefinansiert crowdfunding.

"Politiske Eksponerte Personer" betyr slik det er definert i Hvitvaskingslovens § 2 f.

"Prisliste" betyr den til enhver tid gjeldende prisliste tilgjengelig på Plattformen for gebyrer eller kostnader som Monner kan kreve av Kunden i forbindelse med Tjenesten.

"Reelle Rettighetshavere" betyr slik det er definert i Hvitvaskingslovens § 2 e.

"Rente" betyr den rente som fastsettes av Monner for Lånet og som fremgår av Lånetilbudet og Låneavtalen.

"Sikkerhet" betyr de sikkerheter Låntaker har tilbudt seg å stille og som fremgår av Lånetilbudet og Låneavtalen.

"Tegning" betyr Investors bindende aksept om å låne ut en Låneandel til Låntaker på de vilkår som fremgår av Lånetilbudet og Låneavtalen i forbindelse med en Tegningsrunde.

"Tegningsrunde" betyr den prosessen som igangsettes p√• Plattformen i det en L√•ntaker √łnsker √• publisere et L√•netilbud, og som inviterer Investorer til √• Tegne L√•neandeler i det aktuelle L√•net.

"Terminbel√łpet" betyr summen av de Renter og, s√• fremt L√•net ikke er tatt opp avdragsfritt, Avdrag som L√•ntaker skal betale til Investor hver Betalingsdag (eller som justert n√•r L√•ntaker gj√łr bruk av Avdragsfriheten) og Forfallsdag og som fastsettes i L√•neavtalen.

"Tjenesten" betyr de tjenester som tilbys av Monner og som fremgår av Vilkårenes punkt 5.1.

"Tvangsfullbyrdelsesloven" betyr lov av 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse.

1.2

Enhver henvisning til lov eller forskrift skal forstås som henvisning også til senere endringer av disse og til senere lover eller forskrifter gitt i medhold av, eller som trer inn i stedet for, disse.

2. Vilkårene

2.1 Gyldighet

Vilk√•rene godkjennes av Kunden i forbindelse med den enkeltes registrering som Kunde p√• Plattformen. Kunden vil deretter v√¶re bundet av Vilk√•rene inntil kundeforholdet opph√łrer eller annet avtales s√¶rskilt med Monner.

2.2 Ansvarsforhold

Ansvarsforholdet mellom Monner (som leverand√łr av Tjenesten) og Kunden reguleres av disse Vilk√•rene sammen med Kundeavtalene.

3. Kundeforhold mm.

3.1 S√łknad om kundeforhold

Enhver juridisk eller fysisk person kan s√łke om √• bli Kunde p√• Plattformen.

3.1.1 Bekreftelser

Ved s√łknad om √• bli Kunde p√• Plattformen, og s√• lenge kundeforholdet vedvarer, bekrefter Kunden at:

så fremt Kunden er en juridisk person

 1. Kunden er registrert med norsk organisasjonsnummer
 2. representanten som handler p√• Kundens vegne er 18 √•r eller eldre, myndig og har n√łdvendig representasjonskompetanse for de handlinger den foretar seg p√• vegne av Kunden,
 3. virksomheten er under fortsatt drift og Kunden har ingen informasjon som tilsier at dette vil endre seg,
 4. Kunden ikke er konkurs, og
 5. Monner kan innhente eksterne opplysninger om styremedlemmer, Reelle Rettighetshavere og Politiske Eksponerte Personer,

så fremt Investor er en fysisk person:

 1. Investor har et norsk f√łdselsnummer eller d-nummer, er 18 √•r eller eldre og myndig,

Kunden er kunde og har Bankkonto i bank underlagt tilsyn av Finanstilsynet og at Bankkontoen er registrert i Kundens eget navn,

Kunden har gyldig norsk Bank-ID,

Kunden ikke er skattepliktig til USA eller andre land utenfor EU/E√ėS,

Kunden handler for seg selv,

Kunden er innforstått med at Monner ikke tilbyr finansiell rådgivning og at informasjon som Monner gir eller publiserer, slik som, men ikke begrenset til kreditt- og risikovurderinger, ikke skal anses som råd eller anbefalinger,

Kunden er innforstått med at Monner benytter seg av en tredjepart i forbindelse med kredittvurdering av Kunden og at Monner benytter informasjonen som mottas til å bl.a. sette Renten for Lånet og at kredittscoren vil bli publisert på Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde,

Kunden er innforstått med at Monners rolle kun er å tilrettelegge for Tjenesten og at Monner dermed ikke vil være part i noen Låneavtale, Gjeldsbrev eller lignende ut over å opptre som betalingsforetak og låneformidler,

Kunden er innforstått med at Monner ikke er ansvarlig for Låntakers Lån eller forpliktelser under Låneavtalen eller en eventuell tredjeparts forpliktelser for Låntakers forpliktelser.

Kunden har opplyst Monner om Kundens utl√•nsvirksomhet utenfor plattformen, herunder samtlige utl√•nte bel√łp og antall utst√•ende l√•n,

Kunden har opplyst Monner om eventuelle Reelle Rettighetshavere og Politiske Eksponerte Personer,

transaksjoner som gjennomf√łres via Plattformen ikke inneb√¶rer hvitvasking eller terrorfinansiering,

all informasjon som gis Monner er korrekt, sannferdig og n√łyaktig,

Kunden ikke er underlagt begrensninger med hensyn til √• inng√• Avtalene som f√łlge av eksisterende forpliktelser eller andre forhold,

Kunden vil gi Monner de opplysninger som Monner beh√łver for √• oppfylle sine plikter etter lov og forskrift, og

Kunden oppfyller de krav som er stillet i Avtalene for å inngå Avtalene.


3.1.2 Samtykke

Ved s√łknad om √• bli Kunde p√• Plattformen og s√• lenge kundeforholdet vedvarer, samtykker Kunden til at:

all kommunikasjon med Monner, eller andre parter skjer elektronisk via Plattformen,

Kundens aksept, samtykke, bekreftelse eller andre forpliktende handlinger skjer elektronisk ved benyttelse av Kundens Bank-ID eller ved å klikke på "aksepter" eller tilsvarende melding som kommer opp inne på Plattformen, med mindre annet ikke nevnes særskilt i Avtalene,

Monner, eller tredjeparter Monner m√•tte benytte seg av, utf√łrer identitetskontroll og l√łpende hvitvaskingskontroll samt oppbevarer n√łdvendige dokumenter i tr√•d med Hvitvaskingsloven og Hvitvaskingsforskriften,

Monner kan opptre som betalingsforetak og låneformidler for Kunden,

innskudd st√•ende p√• Monners Klientkonto er garantert av Bankenes Sikringsfond med inntil 2 millioner kroner (eller den sum som til enhver tid fastsettes i lov), og at Kunden er innforst√•tt med at innskuddsgarantien ikke gjelder den enkelte Kundes innskudd p√• Monners Klientkonto, men Kundenes totale innskudd som er kreditert p√• Monners Klientkonto p√• det tidspunkt innskuddsgarantien gj√łr seg gjeldene,

Monner kan kreve gebyrer og andre kostnader for utf√łrelsen av Tjenesten i tr√•d med Prislisten tilgjengelig p√• Plattformen,

Kunden selv er ansvarlig for anvendelsen av Plattformen, Tjenesten og for de beslutninger de tar,

Gjeldsbrevet signeres av L√•ntaker, og hvis aktuelt Garantisten, uten √• angi Gjeldsbrevbel√łpet,

Monner, ved mottak av originalt signert Gjeldsbrev, fyller inn Gjeldsbrevbel√łpet, likevel slik at Monner aldri kan fylle inn et bel√łp som overstiger L√•nebel√łpet uten at dette er avtalt,

L√•ntaker, under L√•n som er tatt opp avdragsfritt, har rett til √• betale L√•nets hovedstol samlet p√• Forfallsdatoen, likevel slik at Renter skal betales l√łpende hver Betalingsdag,

Låntaker under ethvert Lån som ikke er tatt opp avdragsfritt, har rett til å benytte seg av Avdragsfriheten slik det fremgår av Låneavtalen, og at Forfallsdatoen forskyves med det korresponderende antall terminer som Avdragsfriheten benyttes for og til den aktuelle dag som spesifisert i Låneavtalen,

Monner har rett til å oppdatere nedbetalingsplanen for Lånet inne på Plattformen dersom Låntaker benytter seg av Avdragsfriheten, eller dersom Låntaker justerer Lånet,

krav som er vesentlig misligholdt under den aktuelle L√•neavtalen vil automatisk bli overf√łrt til inndriving via et inkassobyr√• senest 30 dager etter at misligholdet inntr√•dte og, ved fortsatt mislighold, senest 60 dager deretter bli overdratt til varig eie til en tredjepart, p√• markedsmessige vilk√•r, begge i tr√•d med punkt 5.1.6 og Avtalene for √łvrig, hvoretter et salgsproveny vil bli utbetalt proratarisk til L√•ngiverne,

Monner rapporterer til relevante offentlige myndigheter den informasjon de er pliktig til å rapportere som Kunden har gitt via Plattformen og som er tilgjengelig for Monner, og

Monner har rett til √• publisere sp√łrsm√•l og svar som Kunden har stillet og svar p√• samme, og eventuelt foreta n√łdvendige tilpasninger eller endringer i teksten dersom Monner finner det n√łdvendig.

Samtykket kan ikke trekkes tilbake og gjelder så lenge kundeforholdet varer, og/eller så lenge Kunden er part i en verserende Avtale.

3.2 Godkjenning av kundeforhold

F√łr Monner godkjenner et kundeforhold skal f√łlgende kontroller foretas:

Identitets og hvitvaskingskontroll iht. punkt 3.2.1.

Kredittvurdering iht. punkt 3.2.2.

3.2.1 Identitets- og hvitvaskingskontroll

Monner er etter Hvitvaskingsloven og Hvitvaskingsforskriften p√•lagt √• treffe forebyggende tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering og skal dermed selv, eller ved bistand av tredjeparter, bl.a. gjennomf√łre identitets- og kundekontroll, identifisere eventuelle Politiske Eksponerte Personer og Reelle Rettighetshavere, samt foreta l√łpende unders√łkelser av transaksjoner som finner sted. Opplysningene Monner f√•r vil bli lagret i tr√•d med Hvitvaskingslovens ¬ß 30.


3.2.1.1 Kontroll av Kundens identitet

Ved etablering av kundeforhold m√• Kunden (eller Kundens representant hvis det er tale om en juridisk person) oppgi navn, f√łdsels- og personnummer/d-nummer/organisasjonsnummer, adresse og form√•let med kundeforholdet.

For juridiske personer skal det i tillegg oppgis organisasjonsform, stiftelsestidspunkt, daglig leder, forretningsf√łrer, innehaver eller tilsvarende kontaktperson.

For å bekrefte opplysningene og identifisere seg selv må Kunden/Kundens representant hvis det er tale om en juridisk person, benytte seg av Bank-ID.

3.2.1.2 Kontroll av Reelle Rettighetshavere

Ved etablering av kundeforholdet må Kunden oppgi informasjon om eventuelle Reelle Rettighetshavere til Monner. For fysiske personer vil dette normalt være Kunden selv. For juridiske personer kan Reell Rettighetshaver være flere ledd oppover i eierrekken.

For å dokumentere eventuelle Reelle Rettighetshavere hos juridiske personer skal Kunden fremlegge kopi av aksjeeierboken eller andre elektroniske oversikter som bekrefter eierforholdene slik at eventuelle Reelle Rettighetshavere kan identifiseres.

3.2.1.3 Kontroll av Politiske Eksponerte Personer

En Kunde skal informere Monner om hvorvidt Kunden eller dens familiemedlemmer, Reelle Rettighetshavere eller en som representerer Kunden, er √• anse som Politisk Eksponert Person. Videre skal Kunden informere Monner om opprinnelsen til eventuelle Politiske Eksponerte Personers formue og den kapital som inng√•r i en eventuell transaksjon. Monner skal ogs√• selv foreta n√łdvendige unders√łkelser for dette form√•l.

3.2.2 Kredittvurdering

I forbindelse med Låntakers utarbeidelse av et Lånetilbud vil Monner ved hjelp av tredjeparter innhente en kredittvurdering og kredittscore på Låntaker. Dette kan inkludere Låntaker sine styremedlemmer, ledelse, kontaktpersoner og andre personer med fullmakt eller registrert signaturrett. Investorer vil også bli kredittvurdert av tredjeparter Monner måtte benytte seg av for dette formål.

3.3 Nekting av kundeforhold

Monner har rett til √• avsl√• foresp√łrsler om kundeforhold p√• Plattformen uavhengig av hvilken grunn som p√•beropes, herunder, men ikke begrenset til:

at Kundens bekreftelser som avgis etter punkt 3.1 ikke er oppfylt,

at Kunden synes √• ha gitt uriktig eller mangelfulle opplysninger i s√łknaden, eller

at Kunden synes å representere en uakseptabel risiko for Monner eller andre Kunder.

3.4 Kundeforholdet

3.4.1 Ansvar

Kunden er ansvarlig for:

egen bruk av Tjenesten, Plattformen og Bankkontiene knyttet opp mot denne,

at alle opplysninger avgitt Monner i forbindelse med registrering av kundeforold og ved bruk av Tjenesten, er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre de gitte opplysningenes betydningsinnhold (utover det vesentlige) med hensyn til vurderingen av om kundeforhold skal tillates,

å oppbevare brukerinformasjon, samt innloggingsdetaljer på en måte som sikrer at uvedkommende ikke kommer i besittelse av slik informasjon,

tap, skade, krav og andre kostnader som Monner eller dens avtaleparter p√•f√łres som f√łlge av brudd p√• Vilk√•rene og Kundeavtalene eller annen hesynsl√łs atferd, og

det tap som p√•f√łres Kunden selv, Monner eller annen tredjepart som f√łlge av at utenforst√•ende anvender Kundens brukerinformasjon for tilgang til Plattformen og Tjensten.

3.4.2 Varslingsplikt

Kunden plikter å varsle Monner innen rimelig tid (hensett forholdet) via Plattformen dersom:

Kunden √łnsker √• opptre som l√•ngiver ogs√• utenfor Plattformen,

Kunden handler for en annens regning,

det er mistanke om at noen har fått tilgang til Kundens brukerinformasjon til Plattformen eller dens Bank-ID,

informasjon gitt Monner endres i perioden kundeforholdet vedvarer, og/eller

Kunden oppdager en feilaktig eller urettmessig betaling.

3.4.3 Rettigheter ved kundeforholdet

Kundenes rettigheter ved kundeforholdet er begrenset til √• dra nytte av Tjenesten som tilbys via Plattformen, herunder √• yte eller s√łke om L√•n. √ėvrige rettigheter, herunder rettigheter til Plattformen og dens innhold tilfaller Monner alene.

3.4.4 Gebyrer og kostnader

Monner kan kreve gebyrer og dekning av andre kostnader for Tjenesten som tilbys Kunden. Prislisten er til enhver tid tilgjengelig på Plattformen og kan ensidig endres av Monner uten forutgående varsel i tråd med punkt 9. Endringer i Prislisten vil ikke påvirke verserende Avtaler, herunder Lånetilbud eller Tegnede Låneandeler.

3.5 Behandling av personopplysninger

Monner er ansvarlig for at personopplysninger som innhentes av Monner, eller annen tredjepart på oppdrag for Monner, behandles i tråd med gjeldende regelverk.

Ved å akseptere disse Vilkårene samtykker Kunden til at:

Monner behandler Kundens person og betalingsopplysninger i tråd med gjeldende lovgivning,

Monner kan gi n√łdvendige personopplysninger til sine underleverand√łrer som Monner m√•tte benytte i tr√•d med det som fremg√•r av Monners personvernerkl√¶ring,

Monner samler og analyserer informasjon om Kunden samt dets bruk av Tjenesten for f√łlgende form√•l, men ikke begrenset til det nevnte:

 1. l√łpende hvitvaskingskontroll og risikoh√•ndtering,
 2. forvaltning, administrering, utvikling og forbedring av Tjenesten og Plattformen, herunder sikre Tjenestens teknisk funksjonalitet,
 3. markedsf√łring og kommunikasjon og
 4. oppfyllelsen av Avtalene eller forpliktelser iht. lov eller forskrift,

Personopplysninger kan bli behandlet og overf√łrt til land som sikrer forsvarlig behandling av personopplysninger i tr√•d med Personopplysningsloven, og

Monner kan benytte Kundens personopplysninger, slik som eksempelvis oppgitt e-postadresse, for markedsf√łringsform√•l, men likevel slik at Kunden alltid kan henvende seg til Monner for √• motsette seg slik markedsf√łring.

Kunden kan til enhver tid henvende seg til Monner via Plattformen og be om informasjon om egne personopplysninger som Monner har lagret. For √łvrig gjelder Monners personvernerkl√¶ring.

3.6 Avslutning av kundeforhold

3.6.1 Kundens oppsigelse av kundeforholdet

Kunden kan si opp kundeforholdet når som helst, så fremt vedkommende ikke har utestående forpliktelser overfor Monner eller en annen Kunde.

3.6.2 Monners oppsigelsesrett ved Kundens manglende bruk av Plattformen

Monner har rett til å si opp kundeforholdet med minst to (2) måneders varsel sendt til Kundens oppgitte e-post, dersom Kunden ikke har vært innlogget på Plattformen på over ett (1) år og ikke er part i noen Avtale.

3.6.3 Monners umiddelbare oppsigelsesrett

Monner har rett til å si opp kundeforholdet uten forvarsel og med umiddelbar virkning ved Kundens:

konkurs,

d√łdsfall,

manglende oppfyllelse eller vesentlig brudd på Vilkårene eller relevant Avtale Monner er part i,

utilb√łrlig bruk av dens brukerinformasjon til Plattformen,

publisering av rasistiske, sexistiske, kriminelle eller andre uakseptable innhold på Plattformen,

brudd p√• Hvitvaskingsloven eller ved utf√łrelse av annen kriminell virksomhet, eller

manglende aksept av vilkårsendringer.

3.6.4 Virkninger ved oppsigelse av kundeforholdet

Oppsigelse av kundeforhold medf√łrer at Kunden mister sin tilgang til Plattformen.

Dersom Kunden p√• tidspunktet for oppsigelsen er part i en Avtale med andre enn Monner, vil kundeforholdet f√łrst avsluttes n√•r samtlige forpliktelser endelig er gjort opp iht. vedkommende Avtale.

Dersom L√•ntakers kundeforhold opph√łrer som f√łlge av ett av punktene i 3.6.3 skal L√•ntaker tilbakebetale alle bel√łp utest√•ende under vedkommende Avtale umiddelbart via Monners Klientkonto i tr√•d med faktura eller tilsvarende betalingsinformasjon mottatt fra Monner. Dersom Monner har rett til √• si opp kundeforholdet med Investor i tr√•d med punkt 3.6.3 skal dette ikke p√•virke l√łpende Avtaler, men slik at Investor kan miste retten til videre deltakelse p√• Plattformen for nye L√•n.

4. Inngåelse av avtaler m.m.

I tillegg til å akseptere Vilkårene vil Kunder måtte akseptere og signere andre avtaler for å yte eller få lån eller avgi garanti.

4.1 Kundeavtale

Avhengig av hvilken rolle Kunden √łnsker √• ha m√• en Kundeavtale med Monner aksepteres via Plattformen f√łr Kunden kan opptre som L√•ntaker eller Investor.

4.2 Lånetilbud og Låneavtale

Kunder som √łnsker √• ta opp et L√•n m√• fylle ut Mal for L√•netilbud som er tilgjengelig p√• Plattformen. N√•r L√•ntaker har fylt ut dette vil Monner gjennomg√• informasjonen og bist√• med √• klargj√łre L√•netilbudet. Dernest m√• L√•ntaker bekrefte det ferdigstilte L√•netilbudet slik at Monner kan publisere dette p√• Plattformen og igangsette en Tegningsrunde. L√•netilbudet vil sammen med L√•neavtalen og tilh√łrende dokumenter regulere L√•nets vilk√•r, herunder dets l√łpetid, Renter, nedbetalingstid og st√łrrelsen p√• Avdrag som skal betales (for de L√•n som ikke er tatt opp avdragsfritt).

Idet Låntaker bekrefter at Lånetilbudet skal publiseres på Plattformen, i forbindelse med en Tegningsrunde, forplikter Låntaker seg til å ta opp Lånet og binder seg til Låneavtalen med de Investorene som Tegner seg for Låneandeler i Lånet.

Investorene forplikter seg til å utbetale Lånet og binder seg dermed til Låneavtalen med Låntaker idet de Tegner seg for den respektive Låneandelen i en Tegningsrunde.

L√•ntaker kan imidlertid kansellere L√•net (herunder L√•neavtalen) etter avsluttet Tegningsrunde dersom L√•nebel√łpet viser seg √• v√¶re lavere enn L√•netilbudet og bel√łpet etter L√•ntakers rimelige vurdering er utilstrekkelig for √• dekke L√•ntakers faktiske l√•nebehov,

Etter endt Tegningsrunde vil Monner fylle inn resterende informasjon (som avhenger av Tegningsrundens utfall) i de aktuelle Avtalene og sende dette til Låntaker og Investorene.

4.3 Gjeldsbrev

I forbindelse med Låntakers bekreftelse av Lånetilbudet og Låneavtalen må Låntaker avgi et Gjeldsbrev.

4.4 Erklæring om Kausjonsansvar

Dersom det skal stilles en garanti for L√•net som √łnskes opptatt av L√•ntaker, skal Garantisten avgi en Erkl√¶ring om Kausjonsansvar i forbindelse med L√•ntakers bekreftelse og tiltredelse til L√•neavtalen. Maler for dette vil bli tilsendt L√•ntaker og Garantisten i forbindelse med at L√•netilbudet utarbeides og Monner vil bist√• Garantisten med √• utforme Erkl√¶ringen om Kausjonsansvar f√łr den signeres.

4.5 Angrerett

Kunden har ikke angrerett med mindre dette er særskilt nevnt i Avtalene.

5. Om Monner

5.1 Tjenester

5.1.1 Monners Klientkonto og betalingsformidling

I forbindelse med utbetaling og tilbakebetaling av L√•net vil Monners Klientkonto bli benyttet for effektiv gjennomf√łring av betalingsformidlingen. En n√¶rmere beskrivelse av betalingene som administreres av Monner fremg√•r p√• Plattformen. Renteinntekter fra Kunders innest√•ende midler p√• Monners Klientkonto vil i sin helhet tilfalle Monner.

5.1.2 Låneformidling og administrere utbetaling av Lånet

Monner tilrettelegger for at L√•ntaker kan s√łke om L√•n via Plattformen og vil ha Mal for L√•netilbud tilgjengelig for utfylling av L√•ntaker i samr√•d med Monner.

Etter at L√•ntaker har bekreftet L√•netilbudet via Plattformen vil Monner publisere L√•netilbudet p√• Plattformen og en Tegningsrunde starter, hvor Investorer kan Tegne seg for en L√•neandel. Etter endt Tegningsrunde, vil Monner klargj√łre L√•neavtalen samt andre relevante Avtaler med den informasjonen som manglet ved avtaleinng√•elsen og som avhenger av Tegningsrundens utfall, samt sende denne til L√•ntaker og Investorene.

5.1.3 Avtalemaler

I forbindelse med Monners l√•neformidlingstjeneste vil Kunden f√• tilsendt Mal for L√•netilbud, Mal for L√•neavtale, Mal for Gjeldsbrev og Mal for Aksjepantavtale dersom L√•net krever tiltredelse av slike dokumenter. Malene vil bli utfylt av L√•ntaker og/eller Garantisten(e) og Monner f√łr partene blir bedt om √• signere disse elektronisk via Plattformen eller fysisk p√• originaldokumentet samt bes√łrge eventuelle bekreftelser av slik fysisk underskrift.

5.1.4 Administrere Investorenes innbetaling av Lånet og utbetaling til Låntaker

Monner vil tilrettelegge for at Investor innbetaler sine L√•neandeler i L√•net til Monners Klientkonto f√łr utbetalingsdagen og bes√łrge utbetaling av L√•net/L√•neandelene (s√• fremt Investorene har innbetalt L√•neandelene rettidig) til L√•ntakers Bankkonto p√• utbetalingsdagen slik den er definert i L√•neavtalen. Monner er ikke ansvarlig for betalinger fra Investor som uteblir helt eller delvis.

5.1.5 Administrere Låntakers tilbakebetaling

I forbindelse med L√•ntakers tilbakebetaling vil Monner p√• hver Betalingsdag inkludert Forfallsdagen bes√łrge utbetaling til Investorenes Bankkonto s√• fremt L√•ntaker har overf√łrt slike midler rettmessig til Monners Klientkonto. Monner er ikke ansvarlig for betalinger fra L√•ntaker som uteblir helt eller delvis.

5.1.6 Håndtering av forsinket betaling og mislighold

Håndtering av forsinket betaling og mislighold er regulert i Låneavtalen mellom Låntaker og Investorene, eller andre Avtaler.

I tilfeller ved forsinket betaling vil Monner, via Plattformen, foreta automatiske betalingspåminnelser og beregning av Renter, herunder forsinkelsesrenter og gebyrer. Frister og satser settes i henhold til Inkassoloven, Forsinkelsesrenteloven og Forskrift om forsinkelsesrenter mv..

Dersom L√•ntaker vesentlig misligholder sine betalingsforpliktelser iht. L√•neavtalen vil fordringen senest etter 30 dager automatisk bli oversendt til et inkassofirma for videre inndriving. Inkassobyr√•et skal da ha rett til √• sette i verk de tiltak som har naturlig sammenheng med inkassooppdraget, herunder, men ikke begrenset til, √• ta ut forliksklage, begj√¶re utlegg, realisere sikkerheter og/eller garantier, forhandle frem forlik, slette p√•l√łpte Renter og redusere hovedstolen. Ved fortsatt mislighold vil fordringen senest 60 dager deretter bli overdratt til varig eie til tredjemann, p√• markedsmessige vilk√•r, og salgsprovenyet vil deretter fordeles proratarisk til L√•ngiverne.

5.1.7 Begrensninger

Monner forbeholder seg retten til √• utf√łre n√łdvendig vedlikehold av Plattformen, herunder √• stenge den under slike perioder. Monner vil varsle Kunden om slike planlagte vedlikeholdstiltak i den grad dette er praktisk mulig.

Tjenesten tilbys "som den er" og Monner svarer ikke for kvaliteten, fullstendigheten eller korrektheten av noe innhold som publiseres på Plattformen.

5.2 Monners ansvar

Monner er aldri ansvarlig for f√łlgende forhold:

Kundens forpliktelser, herunder betalingsforpliktelser, iht. de relevante Avtalene de er part i,

skade eller tap forårsaket av tredjepart eller av Kunden,

indirekte skader eller tap,

opplysninger som kommer fra tredjemenn, eksempelvis kredittvurderingsselskaper som Monner benytter seg av,

tap p√•f√łrt Kunden som f√łlge av at opplysninger som nevnt i bokstav (d), eller andre opplysninger Monner f√•r via en tredjepart, viser seg √• v√¶re mangelfulle,

skade eller tap p√•f√łrt Kunden, eller L√•ntakers aksjon√¶rer, i forbindelse med Aksjepantavtalen,

skattemessige konsekvenser som bruk av Tjenesten kan medf√łre,

konsekvenser som f√łlge av Kundens totale utl√•nsaktivitet, og

skade som p√•virker Kunden og som beror p√• omstendigheter utenfor Monners kontroll, eksempelvis lover og forskrifter, myndighetstiltak, krigf√łring, streik, boikott, blokade, lockout eller annen lignende omstendighet.

For √łvrige forhold som nevnt under er Monner kun ansvarlig dersom Monner selv har utvist grov uaktsomhet eller forsettlig fremkalt:

skader som oppstår i forbindelse med eller fra bruk av Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, inntektstap, tapt fortjeneste eller andre inntekter, driftsavbrudd eller tap av goodwill, og

skader som f√łlge av informasjon eller feilaktigheter i informasjonen gitt til Kunder.

Monners ansvar overfor Låntaker skal aldri overstige Lånet og Monners ansvar overfor Investor skal aldri overstige Investors Låneandel.

5.3 Under Finanstilsynets tilsyn

Monner har konsesjon som betalingsforetak og er en registrert l√•neformidler i Norge, jf. Finansforetakslovens ¬ß¬ß 2-10 og 2-18, og er som f√łlge av dette under Finanstilsynets tilsyn.

6. Immaterielle rettigheter

Plattformen, herunder alt av innhold p√• denne, eies av Monner eller dens lisensgivere. Monners varemerke, produkt, firma eller produktnavn, tjenester, design, grafikk, bilder, layout, IT-l√łsninger, maler, dokumenter og √łvrig innhold er beskyttet gjennom immaterielle og markedsrettslige lover og f√•r ikke kopieres eller anvendes uten forutg√•ende samtykke fra Monner. Kunder f√•r heller ikke ved sitt kundeforhold noen rettigheter til Plattformen eller dens innhold utover √• dra nytte av Tjenesten som tilbys via Plattformen, og skal holde Monner skadesl√łs mot krav som m√•tte komme vedr√łrende Kundens p√•st√•tte krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter eller andre tilsvarende rettigheter.

7. Meddelelser

Enhver meddelelse fra Monner til Kunden eller fra Kunden til Monner vil skje elektronisk via Plattformen.

Når meddelelser skal regnes for å ha kommet fremgår av Plattformen.

8. Overdragelse av rettigheter og forpliktelser

Kunder får ikke overdra sine rettigheter eller forpliktelser etter Avtalene uten Monners skriftlige forhåndssamtykke, med mindre annet fremkommer eksplisitt av Avtalene.

Monner har til enhver tid rett til å overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Avtalene Monner er part i uten å måtte innhente forhåndssamtykke fra Kunden.

9. Endring av de generelle vilkår og betingelser

Monner kan til enhver tid endre Vilkårene. Kunder vil i den forbindelse bli bedt om å akseptere endringene elektronisk.

Vilkårsendringer til ugunst for Kunden trer i kraft to (2) måneder etter at Monner har varslet Kunden om endringen via Plattformen.

P√•g√•ende transaksjoner, herunder inngitte L√•netilbud, Tegning av en L√•neandel eller l√łpende L√•neavtaler som er i kraft n√•r de relevante vilk√•rsendringene trer i kraft, ber√łres ikke dersom vilk√•rsendringene er av betydning for den p√•g√•ende transaksjonen eller til ugunst for Kunden.

For alle andre tilfeller vil vilkårsendringene tre i kraft umiddelbart etter at varselet om vilkårsendringene sendes ut, med mindre annet fremgår av varselet. Kunder som ikke aksepterer vilkårsendringene vil miste retten til videre kundeforhold.

Kunder oppfordres til regelmessig √• bes√łke Plattformen for √• orientere seg om eller gj√łre seg oppmerksom p√• vilk√•rsendringer.

10. Lovvalg og verneting

Konflikter som m√•tte oppst√• under Avtalen og som ikke kan l√łses i minnelighet, skal avgj√łres etter norsk rett og med Oslo tingrett som verneting.


Versjon 2018.5

Kapp Securities AS: Kundeavtale - Investor

Investor og Kapp Securities inng√•r med dette avtale om ytelse av investeringstjener i forbindelse med at Investor √łnsker √• tegne seg for aksjer i en flere Kapitalforh√łyelser som gj√łres tilgjengelig p√• Plattformen.

1. Definisjoner

"Aksjeinnskudd" betyr hver Investors innbetaling av aksjeinnskudd i forbindelse med Investorens Bestilling av aksjer knyttet til Kapitalforh√łyelse i Utsteder.

"Bestilling" betyr Investors aksept av en Utsteders invitasjon om √• bestille aksjer i en Kapitalforh√łyelse i Utsteder, med det antall aksjer Investor velger √• bestille.

"Honorarer" betyr de honorar, kostnader og gebyrer som avtales mellom Utsteder og Monner Securities i forbindelse med inng√•else av Mandatavtalen, som er betaling for Kapp Securities' tjenester i forbindelse med Oppdraget og som Kapp Securities belaster Utsteder i forbindelse med utf√łrelsen av Oppdraget gjennom debitering av Aksjeinnskuddene fra Investorene.

"Hvitvaskingsloven" betyr lov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

"Investering" betyr den √łkonomiske verdien av en Bestilling og tilh√łrende innbetaling av Aksjeinnskudd.

"Investor" betyr en fysisk eller juridisk person som er Kunde hos Kapp Securities og som inngår denne Kundeavtale Investor for å kunne Bestille aksjer i en eller flere Tegningsrunder på Plattformen.

"Kapitalforh√łyelse" betyr beslutning fra styret (ved kapitalforh√łyelse etter styrefullmakt) eller generalforsamlingen i en Utsteder om √• forh√łye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer.

"Kunde" betyr en fysisk eller juridisk person som registrerer seg på Plattformen, aksepterer Vilkårene og som får sitt kundeforhold godkjent av Monner.

"Kundeavtalen" betyr denne Kundeavtale Investor.

"Monner Group" betyr Monner Group AS, organisasjonsnummer 921 427 816.

"Kapp Securities" betyr Kapp Securities AS, organisasjonsnummer 821 515 432, Kongens gate 12, 0153 Oslo.

"Kapp Securities' Klientkonto" betyr Kapp Securities' klientkonto til benyttelse av bl.a. innbetaling av Aksjeinnskudd fra Investorene og utbetaling av Netto Aksjeinnskudd til Utsteders Emisjonskonto.

"Netto Aksjeinnskudd" betyr Aksjeinnskuddene fratrukket Kapp Securities' Honorarer og andre utgifter ved Kapitalforh√łyelsen.

"Plattformen" betyr Monner Groups hjemmeside www.monner.no, en skybasert plattform for lånebasert og aksjebasert crowdfunding.

"Prisliste" betyr den til enhver tid gjeldende prisliste tilgjengelig på Plattformen for gebyrer eller kostnader som Kapp Securities kan kreve av Investor i forbindelse med Tjenesten.

"Tegningsrunde" betyr den prosessen som igangsettes p√• Plattformen i det en Utsteder registrerer en Kapitalforh√łyelse og som inviterer Investorer til √• Bestille aksjer i denne.

"Tjenesten" betyr de tjenester som tilbys av Kapp Securities og som fremgår av Vilkårene.

"Utsteder" betyr det aksjeselskapet som skal gjennomf√łre en Kapitalforh√łyelse ved √• registrere en Tegningsrunde p√• Plattformen.

"Utsteders Emisjonskonto" betyr Utsteders særskilte innbetalingskonto for aksjeinnskudd iht. aksjeloven § 10-13 (1).

"Verdipapirhandelloven" betyr lov av 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel.

"Vilkårene" betyr de Generelle Vilkår for Kapp Securities som til enhver tid er gjeldende og tilgjengelig på Plattformen.

2. TJENESTER

Kundeavtalen gjelder ytelse av investeringstjenester til Investorer som √łnsker √• Bestille aksjer i en eller flere Kapitalforh√łyelser som gj√łres tilgjengelig p√• Plattformen. Kapp Securities yter investeringstjenester som tilknyttet agent for Verdipapirforetaket.

Kapp Securities yter ingen form for r√•dgivning om investeringer over Plattformen, eller annen investeringsr√•dgivning til Investor. Mottak og formidling av ordre (samt tilh√łrende oppgj√łr) tillates kun i selskaper der selskapet har v√¶rt eller er Utsteder og der Utsteder har et best√•ende kundeforhold med Kapp Securities.

3. TILRETTELEGGING AV KAPITALFORH√ėYELSER

Kapp Securities tilrettelegger de Kapitalforh√łyelser som til enhver tid er tilgjengelige p√• Plattformen, og som Investorer kan Bestille aksjer i. Monner er ikke ansvarlig for og garanterer ikke for utfallet av Kapitalforh√łyelsene.

Kapp Securities er ikke ansvarlig for Utstedere Investor kan Bestille aksjer i over Plattformen, og har ikke gjort egne unders√łkelser av selskapene som Investor kan basere sin Investeringsbeslutning p√•. Kapp Securities p√•tar seg intet juridisk eller √łkonomisk ansvar for resultatet av foretatte Investeringer, og kan ikke holdes ansvarlig for resultatet av en foretatt Investering. Investeringer i Kapitalforh√łyelser er forbundet med h√ły risiko, og Investorer m√• v√¶re forberedt p√• at verdien av hele Investeringen kan g√• tapt. Investoren b√łr ikke Bestille aksjer for et st√łrre bel√łp enn Investor har r√•d til √• tape.

4. FORHOLDET TIL √ėVRIGE AVTALER OG VILK√ÖR

Kundeavtalen gjelder i tillegg til Vilkårene. Ved eventuell motstrid mellom Kundeavtalen og Vilkårene skal Kundeavtalen gis forrang.

5. KAPITALFORH√ėYELSE, BESTILLING OG BETALING

Tegningsrunden som publiseres p√• Plattformen vil angi de n√¶rmere vilk√•rene for Kapitalforh√łyelsen, herunder Bestillingsperiode, pris per aksje og de Honorarer og andre kostnader og utlegg Utsteder skal betale til Kapp Securities og andre tredjeparter for √• bist√• med √• gjennomf√łre Kapitalforh√łyelsen.

Investor betaler ingen kostnader til Kapp Securities eller andre tredjeparter for √• Bestille aksjer i en Kapitalforh√łyelse. Investor er innforst√•tt med at Kapp Securities' Honorarer kan bli trukket fra Aksjeinnskuddene, slik at kun Netto Aksjeinnskudd overf√łres til Utsteders Emisjonskonto.

All Bestilling foreg√•r digitalt over Plattformen og er bindende for Investor. Kapitalforh√łyelsene p√• Plattformen kan ikke bli overtegnet, og Investor kan ikke Bestille flere aksjer enn resterende tilgjengelige aksjer som tilbys for Bestilling.

N√•r Investor har Bestilt aksjer i en Kapitalforh√łyelse plikter Investor √• innbetale Aksjeinnskuddet til Kapp Securities' klientkonto, som n√¶rmere angitt av Kapp Securities, innen den fristen som er n√¶rmere spesifisert p√• Plattformen. Kapp Securities er ikke ansvarlig for manglende eller ufullstendig innbetaling fra Investors side. Utsteder og/eller Kapp Securities har rett til √• stryke Investors Bestilling dersom Investor ikke betaler Aksjeinnskuddet innen fristen som er fastsatt.

Dersom Kapitalforh√łyelsen gjennomf√łres og Investor har innbetalt Aksjeinnskuddet vil Investor bli innf√łrt i Utsteders aksjeeierregister som eier av det aktuelle antallet aksjer i Utsteder, etter at Netto Aksjeinnskudd er innbetalt til Utsteders Emisjonskonto og Kapitalforh√łyelsen er registrert gjennomf√łrt i Br√łnn√łysundregistrene.

Dersom en Kapitalforh√łyelse, som Investor har Bestilt aksjer i og betalt Aksjeinnskudd til Kapp Securities' klientkonto for, ikke oppn√•r den nedre grense (minstebel√łpet) som Utsteder har fastsatt, bortfaller Kapitalforh√łyelsen. Investor har da krav p√• tilbakebetaling av sitt innbetalte Aksjeinnskudd iht. sin foretatte Bestilling.

6. KUNDEKLASSIFISERING

Kapp Securities er i henhold til Verdipapirhandelloven forpliktet til √• klassifisere sine Kunder i kundekategorier, henholdsvis som ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter. Klassifiseringen har betydning for omfanget av kundebeskyttelsen. Kapp Securities klassifiserer alle sine Kunder som ikke-profesjonelle kunder i Verdipapirhandellovens forstand, og gir derved alle Kunder den h√łyeste investorbeskyttelsen. Kunder kan ikke anmode om √• endre kundeklassifiseringen.

7. KUNDEKONTROLL

Kapp Securities er etter Hvitvaskingsloven pålagt å vurdere risikoen for å bli utnyttet til hvitvaskingsformål eller finansiering av terror. Kapp Securities må derfor innhente personopplysninger om Kunden.

Kapp Securities er videre p√•lagt √• utf√łre hensiktsmessighetstester i forbindelse med ytelse av investeringstjenestene. For √• kunne gjennomf√łre slike tester m√• Kapp Securities innhente n√łdvendige opplysninger om Investors investeringserfaring og kunnskap som er relevant for de √łnskede investeringstjenester og finansielle instrumenter/produkter. Dersom Kapp Securities ikke anser tjenesten hensiktsmessig for Investor, eller ikke anser avgitt informasjon tilstrekkelig til √• vurdere hensiktsmessigheten, vil Investor motta en advarsel om dette gjennom Plattformen. Investor kan likevel velge √• Bestille aksjer etter eget valg og p√• egen risiko.

Investor forplikter seg til √• gi Kapp Securities fyllestgj√łrende og korrekte opplysninger til de overst√•ende form√•l. Investor forplikter seg ogs√• til √• informere Kapp Securities dersom det skjer vesentlige endringer i opplysninger som tidligere er gitt. Skjemaer til utfylling utgj√łr del av Kundeavtalen og er tilgjengelige p√• Plattformen. Kapp Securities godkjenner ikke kundeforholdet uten at alle opplysninger er gitt og alle skjemaer er fullstendig utfylt.

8. RISIKO OG ANSVAR

Investor er innforst√•tt med at investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter er forbundet med risiko for tap. Den investerte kapital kan √łke eller reduseres i verdi. Verdien av finansielle instrumenter avhenger blant annet av svingninger i finansmarkedene. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som p√•litelig indikator p√• fremtidig utvikling og avkastning p√• finansielle instrumenter. For mer detaljert informasjon om egenskaper og risiko knyttet til investeringer p√• Plattformen, vises det til informasjonsskriv p√• Monner.no. Investor m√• selv vurdere risikoen forbundet med Bestilling i aksjer i en Kapitalforh√łyelse over Plattformen.

Investor b√łr avst√• fra √• foreta Investeringer dersom Investor selv ikke er innforst√•tt med den risiko som er forbundet med slik Bestilling. Investor oppfordres til √• s√łke r√•d hos kvalifiserte r√•dgivere og, etter behov, s√łke utfyllende informasjon f√łr Investor tar sin beslutning

Alle Investeringer Investor foretar skjer p√• Investors eget ansvar og etter Investors eget skj√łnn og avgj√łrelse. Kapp Securities garanterer ikke for noe bestemt utfall av en kundes Investering. Investor b√łr ikke investere mer enn vedkommende har r√•d til √• tape, og Investor m√• v√¶re forberedt p√• at en Investering kan g√• tapt i sin helhet.

Investor bekrefter ved inng√•else av denne Kundeavtale at vedkommende er innforst√•tt med at Investeringer over Kapp Securities' plattform i de fleste tilfelle vil inneb√¶re Investering i en Utsteder der det er lav likviditet i Utsteders aksjer. Med lav likviditet her menes at det kan v√¶re liten eller ingen omsetning av aksjer i Utsteder og at et annenh√•ndsmarked for kj√łp og salg av disse aksjene kanskje ikke eksisterer. Alle Kapitalforh√łyelser inneb√¶rer h√ły risiko for Investorer, blant annet fordi det i de fleste tilfelle ikke vil finnes et eksisterende annenh√•ndsmarked for Utsteders aksjer. S√•ledes kan det i en kortere eller lengre periode v√¶re vanskelig eller umulig for Investor √• avhende hele eller deler av sin aksjepost i Utsteder.

9. GEBYRER

Kapp Securities vil ikke kreve gebyrer eller andre honorarer av Investor for Investors Bestilling av aksjer.

Investor gj√łres oppmerksom p√• at Utsteder betaler Honorarer til Kapp Securities og andre r√•dgivere som n√¶rmere opplyst om p√• Plattformen i forbindelse med den enkelte Kapitalforh√łyelse, og at Kapp Securities' Honorarer som skal dekkes av Utsteder vil trekkes fra Aksjeinnskuddene som innbetales av Investorene, slik at kun Netto Aksjeinnskudd vil overf√łres til Utsteders Emisjonskonto.

Eventuell omsetning (kj√łp og salg) fra Investors side av aksjer i Utstedere i annenh√•ndsmarkedet via Plattformen vil v√¶re gjenstand for kurtasje til Kapp Securities. Med annenh√•ndsmarkedet menes her omsetning av aksjer i allerede gjennomf√łrte og registrerte Kapitalforh√łyelser i en Utsteder. Prislisten er til enhver tid tilgjengelig p√• Plattformen og kan ensidig endres av Kapp Securities uten forutg√•ende varsel. Endringer i Prislisten vil ikke p√•virke allerede gjennomf√łrte transaksjoner.

10. REGELVERK OG BEKREFTELSER

Kundeforholdet mellom Kunden og Kapp Securities er regulert av Verdipapirhandelloven med forskrifter, √łvrig relevant lovgivning, Kundeavtalen og Vilk√•rene.

For at Kapp Securities og andre selskaper i samme konsern som Kapp Securities skal kunne gjennomf√łre kundetiltak i henhold til Hvitvaskingsloven uten √• innhente nye opplysninger fra Kunden, samtykker Kunden i at n√łdvendig informasjon deles i Monner Group-konsernet.

Kunden bekrefter at Kapp Securities' Vilkår for bruk av Plattformen er lest og forstått.

Investor samtykker i å motta Bestillingsbekreftelse, sluttseddel og annen personlig informasjon via Plattformen og/eller e-post samt at informasjon som ikke er rettet til Kunden personlig kan gis over Plattformen når Kapp Securities anser det hensiktsmessig og ikke annet er særlig avtalt med Kunden.

Kunden plikter å informere Kapp Securities om relevante endringer i den informasjon som er gitt til Kapp Securities.


Versjon 2019.1

Kapp Securities AS: Generelle vilkår og betingelser for Kapp Securities AS ("Vilkårene")

Disse Vilk√•rene er utarbeidet i henhold til Verdipapirhandelloven med tilh√łrende forskrifter. Begrep som er definert i Verdipapirhandelloven har tilsvarende betydning n√•r de er benyttet i disse Vilk√•r.

1. Definisjoner

F√łlgende definisjoner av ord og uttrykk gjelder for disse Vilk√•rene:

"Aksjeinnskudd" betyr hver Investors innbetaling av aksjeinnskudd i forbindelse med samme Kapitalforh√łyelse i Utsteder.

"Aksjetilbud" betyr den ferdigutfylte Malen for Aksjetilbudet som Utsteder har bekreftet og som representerer Utsteders invitasjon til Investorene om √• bestille aksjer i Kapitalforh√łyelsen ved bruk av Bestillingsblanketten, for et samlet laveste og h√łyeste bel√łp som vil fremg√• av invitasjonen, og som vil bli publisert p√• Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde.

"Bankkonto" betyr konto i norsk bank eller bank etablert i E√ėS med tillatelse til √• drive virksomhet i Norge, som tilh√łrer og er registrert p√• Kunden og som oppgitt til Kapp Securities i forbindelse med registrering av Kundeforhold p√• Plattformen.

"Bestilling" betyr en Investors aksept av Utsteders invitasjon om √• bestille aksjer i Kapitalforh√łyelsen, med det antall aksjer Investor velger √• bestille.

"Bestillingsblankett" betyr avtale mellom Utsteder og den enkelte Investor om bestilling av aksjer i Kapitalforh√łyelsen og ugjenkallelig fullmakt fra Investor til Utsteder for p√• vegne av Investor √• tegne Investor for det antall aksjer i Kapitalforh√łyelsen som Utsteder har angitt i Bestillingsblanketten.

"Honorarer" betyr de honorar, kostnader og gebyrer som avtales mellom Utsteder og Kapp Securities i forbindelse med inng√•else av Mandatavtalen, som er betaling for Kapp Securities' tjenester i forbindelse med Oppdraget og som Kapp Securities belaster Utsteder i forbindelse med utf√łrelsen av Oppdraget gjennom debitering av Aksjeinnskuddene fra Investorene.

"Hvitvaskingsloven" betyr lov 1. juni 2018 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

"Investering" betyr den √łkonomiske verdien av en Bestilling og tilh√łrende innbetaling av Aksjeinnskudd.

"Investor" betyr en fysisk eller juridisk person som er Kunde hos Kapp Securities og som inngår Kundeavtale Investor for å kunne Bestille aksjer i en eller flere Tegningsrunder på Plattformen.

"Kapitalforh√łyelse" betyr beslutning fra styret (ved kapitalforh√łyelse etter styrefullmakt) eller generalforsamlingen i Utsteder om √• forh√łye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer.

"Kunde" betyr en fysisk eller juridisk person som registrerer seg på Plattformen, aksepterer Vilkårene og som får sitt kundeforhold godkjent av Kapp Securities.

"Kundeavtaler" betyr Kundeavtale Investor eller Kundeavtale Utsteder, avhengig av hvilken avtale den enkelte Kunde har inngått.

"Mal for Aksjetilbud" eller "Malen" betyr den mal for aksjetilbud som er tilgjengelig på Plattformen til enhver tid og som benyttes som mal for det Aksjetilbudet som skal gis av Utsteder.

"Monner" betyr Monner AS, org. nr. 913 978 617, et foretak i Monner Group-konsernet med konsesjon som betalingsforetak iht. finansforetaksloven § 2-10 og som er registrert hos Finanstilsynet som låneformidlingsforetak iht. finansforetaksloven § 2-18.

"Kapp Securities" betyr Kapp Securities AS, org. nr. 821 515 432, Kongens gate 12, 0153 Oslo.

"Kapp Securities' Klientkonto" betyr klientkonto opprettet av Kapp Securities, til benyttelse av bl.a. innbetaling av Aksjeinnskudd fra Investorene og utbetaling av Netto Aksjeinnskudd fra Kapp Securities til Utsteders Emisjonskonto.

"Netto Aksjeinnskudd" betyr Aksjeinnskuddene fratrukket Kapp Securities' Honorarer og andre utgifter ved Kapitalforh√łyelsen.

"Personopplysningsloven" betyr lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopplysninger.

"Plattformen" betyr Monner Groups hjemmeside www.monner.no, en skybasert plattform for lånebasert og aksjebasert crowdfunding.

"Politiske Eksponerte Personer" betyr det som f√łlger av Hvitvaskingslovens ¬ß 2 f√łrste ledd bokstav f).

"Prisliste" betyr den til enhver tid gjeldende prisliste tilgjengelig på Plattformen for gebyrer eller kostnader som Kapp Securities kan kreve av Investor i forbindelse med Tjenesten.

"Reell Rettighetshaver" betyr det som f√łlger av Hvitvaskingslovens ¬ß 2 f√łrste ledd bokstav e).

"Tegningsrunde" betyr den prosessen som igangsettes p√• Plattformen i det en Utsteder √łnsker √• publisere en Kapitalforh√łyelse og invitere Investorer til √• bestille aksjer i Kapitalforh√łyelsen.

"Tjenesten" betyr de tjenester som tilbys av Kapp Securities og som fremgår av Vilkårene.

"Utsteder" betyr en juridisk person som er Kunde og som inngår denne Kundeavtalen for å engasjere Kapp Securities for å bistå Utsteder med rådgivning, tilrettelegging og kapitalinnhenting i en forestående emisjon av aksjer i Utsteder.

"Utsteders Emisjonskonto" betyr Utsteders særskilte innbetalingskonto for aksjeinnskudd iht. aksjeloven § 10-13 (1).

"Verdipapirhandelloven" betyr lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel.

"Vilkårene" betyr disse Generelle Vilkårene for Kapp Securities som til enhver tid er gjeldende og tilgjengelig på Plattformen.

Enhver henvisning til lov eller forskrift skal forstås som henvisning også til senere endringer av disse og til senere lover eller forskrifter gitt i medhold av, eller som trer inn i stedet for, disse.

2. TJENESTER OG VILK√ÖR

2.1 Hvilke tjenester Kapp Securities har tillatelse til å yte

Kapp Securities er et verdipapirforetak med tillatelse til √• yte investeringstjenestene nevnt i verdipapirhandelloven ¬ß 2-1 nr. 1 (mottak og formidling av ordre), nr. 2 (utf√łrelse av ordre p√• vegne av kunde), og nr. 7 (plassering av finansielle instrumenter der foretaket ikke avgir fulltegningsgaranti), samt tilknyttet tjeneste nevnt i verdipapirhandelloven ¬ß 2-6 (1) nr. 3 (r√•dgivning om foretaks kapitalstruktur).

Tjenestene ytes utelukkende elektronisk over Plattformen.

2.2 Tilsynsmyndighet

Kapp Securities står under tilsyn av Finanstilsynet.

2.3 Inngåelse av Vilkårene og forholdet til Kundeavtaler

Vilk√•rene inng√•s og godkjennes av Kunden i forbindelse med den enkeltes registrering som Kunde p√• Plattformen. Kunden vil deretter v√¶re bundet av Vilk√•rene inntil Kundeforholdet opph√łrer.

Vilkårene gjelder i tillegg til Kundeavtalene som inngås mellom Kapp Securities og Kunden. Ved eventuell motstrid mellom Kundeavtalene på den ene siden og Vilkårene på den andre siden skal Kundeavtalene ha forrang.

Kapp Securities er forpliktet til √• f√łlge regler for god forretningsskikk og etiske normer fastsatt av Verdipapirforetakenes Forbund. De etiske normer og behandlingsreglene for klagesaker i henhold til disse finnes p√• www.vpff.no.

3. KUNDEFORHOLD MM.

3.1 S√łknad om kundeforhold

Enhver juridisk eller fysisk person kan s√łke p√• Plattformen om √• bli Kunde.

3.2 Bekreftelser

Ved s√łknad p√• Plattformen om √• bli Kunde, og s√• lenge Kundeforholdet varer, bekrefter Kunden at:

så fremt Kunden er en juridisk person:

 1. Kunden er registrert med norsk organisasjonsnummer,
 2. representanten som handler p√• Kundens vegne er 18 √•r eller eldre, myndig og har n√łdvendig representasjonskompetanse for de handlinger den foretar seg p√• vegne av Kunden,
 3. virksomheten er under fortsatt drift og Kunden har ingen informasjon som tilsier at dette vil endre seg,
 4. Kunden ikke er konkurs, og
 5. Kapp Securities kan innhente eksterne opplysninger om daglig leder, styremedlemmer, Reelle Rettighetshavere og Politiske Eksponerte Personer,

så fremt Kunden er en fysisk person:

 1. Kunden har et norsk f√łdselsnummer eller d-nummer, er 18 √•r eller eldre og myndig,

Kunden er kunde og har Bankkonto i bank underlagt tilsyn av Finanstilsynet eller bank etablert i E√ėS og med tillatelse til √• drive virksomhet i Norge og at Bankkontoen er registrert i Kundens eget navn,

Kunden har gyldig norsk Bank-ID,

Kunden ikke er skattepliktig til USA eller andre land utenfor EU/E√ėS,

Kunden handler for seg selv,

Kunden er innforstått med at Kapp Securities ikke tilbyr investeringsrådgivning og at informasjon som Kapp Securities gir eller publiserer, slik som, men ikke begrenset til investerings- og risikovurderinger, ikke skal anses som råd eller anbefalinger,

Kunden er innforstått med at Kapp Securities' rolle kun er å tilrettelegge for investeringer og at Kapp Securities dermed ikke vil være part i noen avtale om Bestilling av aksjer ut over å opptre som tegningssted,

Kunden er innforst√•tt med at Kapp Securities ikke er ansvarlig for Investors Investeringer eller det √łkonomiske utfallet av slike,

Kunden har opplyst Kapp Securities om eventuelle Reelle Rettighetshavere og Politiske Eksponerte Personer,

transaksjoner som gjennomf√łres via Plattformen ikke inneb√¶rer hvitvasking eller terrorfinansiering,

all informasjon som gis Kapp Securities er korrekt, sannferdig og n√łyaktig, og

Kunden vil gi Kapp Securities de opplysninger som Kapp Securities beh√łver for √• oppfylle sine plikter etter lov og forskrift.

3.3 Samtykke

Ved s√łknad om √• bli Kunde p√• Plattformen og s√• lenge kundeforholdet vedvarer, samtykker Kunden til at:

all kommunikasjon med Kapp Securities eller andre parter skjer elektronisk via Plattformen,

Kundens aksept, samtykke, bekreftelse eller andre forpliktende handlinger skjer elektronisk ved benyttelse av Kundens Bank-ID eller ved å klikke på "aksepter" eller tilsvarende melding som kommer opp inne på Plattformen, med mindre annet ikke nevnes særskilt i Kundeavtalene,

Kapp Securities, eller tredjeparter Kapp Securities m√•tte benytte seg av, utf√łrer identitetskontroll og l√łpende hvitvaskingskontroll samt oppbevarer n√łdvendige dokumenter i tr√•d med Hvitvaskingsloven og Hvitvaskingsforskriften,

Kapp Securities kan kreve gebyrer og andre kostnader for utf√łrelsen av Tjenesten i tr√•d med Prislisten tilgjengelig p√• Plattformen,

Kunden selv er ansvarlig for anvendelsen av Plattformen, Tjenesten og for de beslutninger de tar,

Kapp Securities rapporterer til relevante offentlige myndigheter den informasjon de er pliktig til å rapportere som Kunden har gitt via Plattformen og som er tilgjengelig for Kapp Securities, og

Kapp Securities har rett til √• publisere sp√łrsm√•l og svar som Kunden har stillet og svar p√• samme, og eventuelt foreta n√łdvendige tilpasninger eller endringer i teksten dersom Kapp Securities finner det n√łdvendig.

Samtykket kan ikke trekkes tilbake og gjelder så lenge Kundeforholdet varer.

3.4 Godkjenning av Kundeforhold

Ved etablering av Kundeforhold skal Kunden gjennom legitimasjonskontroll mv. dokumentere sin identitet samt angi og dokumentere eventuelle fullmakts- eller representasjonsforhold, slik at Kapp Securities til enhver tid kan oppfylle sine plikter i henhold til Hvitvaskingsloven slik den til enhver tid gjelder.

Kunden er kjent med at Kapp Securities er eller kan være forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet eller enkelttransaksjoner. Dette kan skje uten at Kunden opplyses om at slike opplysninger er gitt.

3.5 Nekting av Kundeforhold

Kapp Securities har rett til √• avsl√• foresp√łrsler om kundeforhold p√• Plattformen uavhengig av hvilken grunn som p√•beropes, herunder, men ikke begrenset til:

at Kundens bekreftelser som avgis ikke er oppfylt,

at Kunden synes √• ha gitt uriktig eller mangelfulle opplysninger i s√łknaden, eller

at Kunden synes å representere en uakseptabel risiko for Kapp Securities eller andre Kunder.

3.6 Behandling av personopplysninger

Kapp Securities er ansvarlig for at personopplysninger som innhentes av Kapp Securities, eller annen tredjepart på oppdrag for Kapp Securities, behandles i tråd med gjeldende regelverk.

Ved å akseptere disse Vilkårene samtykker Kunden til at:

Kapp Securities behandler Kundens person og betalingsopplysninger i tråd med gjeldende lovgivning,

Kapp Securities gir de n√łdvendige personopplysninger til sine underleverand√łrer som Kapp Securities m√•tte benytte for √• oppfylle regulatoriske krav,

Kapp Securities samler og analyserer informasjon om Kunden samt dets bruk av Tjenesten for f√łlgende form√•l, men ikke begrenset til det nevnte:

 1. l√łpende hvitvaskingskontroll og risikoh√•ndtering,
 2. forvaltning, administrering, utvikling og forbedring av Tjenesten og Plattformen, herunder sikre Tjenestens teknisk funksjonalitet,
 3. markedsf√łring og kommunikasjon og
 4. oppfyllelsen av Kundeavtalene eller forpliktelser iht. lov eller forskrift,

Personopplysninger kan bli behandlet og overf√łrt til land som sikrer forsvarlig behandling av personopplysninger i tr√•d med Personopplysningsloven, og

Kapp Securities kan benytte Kundens personopplysninger, slik som eksempelvis oppgitt e-postadresse, for markedsf√łringsform√•l, men likevel slik at Kunden alltid kan henvende seg til Kapp Securities for √• motsette seg slik markedsf√łring.

Kunden kan til enhver tid henvende seg til Kapp Securities via Plattformen og be om informasjon om egne personopplysninger som Kapp Securities har lagret.

4. INNG√ÖELSE AV AVTALER OG UTF√ėRELSE AV TJENESTER MM.

4.1 Kundeavtale

Avhengig av hvilken rolle Kunden √łnsker √• ha m√• en Kundeavtale med Kapp Securities inng√•s via Plattformen f√łr Kunden kan opptre som Utsteder eller Investor.

4.2 Registrering av Kapitalforh√łyelse

Kunder som √łnsker √• invitere Investorer til √• Bestille aksjer i en Kapitalforh√łyelse gjennom Plattformen m√• utarbeide et Aksjetilbud i henhold til Kapp Securities' Mal for Aksjetilbud.

4.3 Bestilling av aksjer i Kapitalforh√łyelser

Bestilling av Aksjer i Kapitalforh√łyelser kan kun inngis over Kapp Securities' Plattform. Bestilling er bindende for Investor n√•r Bestillingen er lagt inn i systemet. Bestillingen kan da ikke kanselleres. Utsteder og/eller Kapp Securities kan til enhver tid trekke tilbake eller avlyse en p√•g√•ende Kapitalforh√łyelse. Investor kan ikke fremme krav mot Kapp Securities som f√łlge av at Utsteder eller Kapp Securities trekker tilbake eller avlyser en p√•g√•ende Kapitalforh√łyelse. Alle betalinger av Aksjeinnskudd fra Investor til Kapp Securities' Klientkonto skal i slike tilfelle tilbakef√łres til Investor.

Kapp Securities vil ikke v√¶re forpliktet til √• gjennomf√łre Bestillinger som Kapp Securities antar vil kunne medf√łre brudd p√• offentligrettslige lover og regler.

4.4 Ordreutf√łrelse

Kapp Securities vil ikke v√¶re forpliktet til √• utf√łre ordre som Kapp Securities antar vil kunne medf√łre brudd p√• offentligrettslige lover og regler.

4.5 Betalingstransaksjoner

Det er inng√•tt avtale om utf√łrelse av betalingsoppdrag mellom Kapp Securities og Monner (betalingsforetaket). Kunden samtykker til at alle betalinger iht. disse Vilk√•rene, Kundeavtale Investor og Kundeavtale Utsteder kan utf√łres av Monner.

4.6 Rapportering om utf√łrte tjenester

Kapp Securities vil ved elektronisk sluttseddel/bekreftelse eller p√• annen m√•te straks rapportere til Investor eller Utsteder om de tjenester som er utf√łrt eller de Bestillinger som er inng√•tt over Plattformen. I den grad det er relevant vil sluttseddel/bekreftelse omfatte opplysninger om omkostninger i forbindelse med den Bestilling som er gjennomf√łrt for Investor. Utover dette vil sluttseddel/bekreftelse inneholde informasjon i henhold til den til enhver tid gjeldende rett.

Kapp Securities forbeholder seg rett til √• korrigere √•penbare feil i sluttseddel eller annen bekreftelse. Slik korrigering skal gj√łres straks feilen blir oppdaget.

Dersom Kapitalforh√łyelsen gjennomf√łres og Investor betaler sitt fulle Aksjeinnskudd vil Investor bli innf√łrt i Utsteders aksjeeierregister som eier av det aktuelle antallet aksjer i Utsteder, etter at Netto Aksjeinnskudd er overf√łrt av Kapp Securities til Utsteders Emisjonskonto og Kapitalforh√łyelsen er registrert gjennomf√łrt i Br√łnn√łysundregistrene.

5. KUNDEKLASSIFISERING

Kapp Securities er i henhold til Verdipapirhandelloven forpliktet til √• klassifisere sine Kunder i kundekategorier, henholdsvis ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter. Klassifiseringen har betydning for omfanget av kundebeskyttelsen. Kapp Securities klassifiserer alle sine Kunder som ikke-profesjonelle i Verdipapirhandellovens forstand, og gir derved alle Kunder den h√łyeste investorbeskyttelsen. Kunder kan ikke anmode om √• endre kundeklassifiseringen.

6. HENSIKTSMESSIGHETSTEST

Kapp Securities er i henhold til Verdipapirhandelloven forpliktet plikt til √• innhente opplysninger om Kunden for √• vurdere om Tjenesten eller det aktuelle finansielle instrumentet/produktet er hensiktsmessig for Kunden, benevnt i forskrifter som hensiktsmessighetstest. Kunden forplikter seg til √• gi Monner Securities fyllestgj√łrende og korrekte opplysninger om egen finansiell stilling, investeringserfaring og investeringsm√•l som er relevant for de √łnskede tjenester og finansielle instrumenter/produkter. Kunden forplikter seg ogs√• til √• informere Kapp Securities dersom det skjer vesentlige endringer i opplysninger som tidligere er gitt.

Kunden er innforst√•tt med at Kapp Securities er berettiget til √• legge opplysningene gitt av Kunden til grunn for sin vurdering av om Tjenesten eller det finansielle instrumentet/produktet er hensiktsmessig for Kunden og vil i utgangspunktet ikke foreta egne unders√łkelser.

Videre er Kunden inneforst√•tt med at dersom Kapp Securities ikke gis tilstrekkelige opplysninger, vil Kapp Securities ikke kunne avgj√łre om Tjenesten eller det finansielle instrumentet/produktet er hensiktsmessig for Kunden. Kunden vil i slike tilfeller bli informert om at opplysningene gitt Monner Securities er utilstrekkelige og at Tjenesten eller produktet da er √• betrakte som uhensiktsmessig. Dersom Kunden p√• tross av slik advarsel fortsatt √łnsker Tjenesten eller produktet, vil den likevel kunne bli gjennomf√łrt.

7. KUNDENS EGET ANSVAR OG RISIKO

Kunden er inneforst√•tt med at investeringer i og handel med aksjer er forbundet med risiko for tap. Den investerte kapital kan √łke eller reduseres i verdi. Verdien av aksjene avhenger av en rekke forhold, herunder Utsteders √łkonomiske utvikling og svingninger i finansmarkedene. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som p√•litelig indikator p√• fremtidig utvikling og avkastning p√• aksjer. For mer detaljert informasjon om egenskaper og risiko knyttet til investeringer p√• Plattformen vises det til informasjonsskriv p√• Monner.no, som kunden med dette bekrefter √• ha lest og forst√•tt. Kunden m√• selv evaluere risikoen forbundet med Investering i de aktuelle aksjene.

Kunden b√łr avst√• fra √• foreta Investeringer i og handle med aksjer dersom Kunden selv ikke er innforst√•tt med den risiko som er forbundet med slik Investering eller handel. Kunden oppfordres til √• s√łke r√•d hos kvalifiserte r√•dgivere og, etter behov, s√łke utfyllende informasjon i markedet f√łr Kunden tar sin beslutning.

Alle handler Kunden gjennomf√łrer skjer p√• Kundens eget ansvar og etter Kundens eget skj√łnn og avgj√łrelse. Kapp Securities garanterer ikke for noe bestemt utfall av en kundes handel eller Investering i aksjer.

8. ANGRERETT

Det er ikke angrerett etter Angrerettloven på de Tjenester og Investering i aksjer som omfattes av Vilkårene.

9. GEBYRER

Kapp Securities vil ikke kreve gebyrer eller andre honorarer av Investor for Investors Bestilling av aksjer.

Investor gj√łres oppmerksom p√• at Utsteder betaler Honorarer til Kapp Securities og andre r√•dgivere som n√¶rmere opplyst om p√• Plattformen i forbindelse med den enkelte Kapitalforh√łyelse, og at Kapp Securities' Honorarer som skal dekkes av Utsteder vil trekkes fra Aksjeinnskuddene som innbetales av Investorene, slik at kun Netto Aksjeinnskudd vil overf√łres til Utsteders Emisjonskonto.

Eventuell omsetning (kj√łp og salg) fra Investors side av aksjer i Utstedere i annenh√•ndsmarkedet via Plattformen vil v√¶re gjenstand for kurtasje til Kapp Securities. Med annenh√•ndsmarkedet menes her omsetning av aksjer i allerede gjennomf√łrte og registrerte Kapitalforh√łyelser i en Utsteder. Prislisten er til enhver tid tilgjengelig p√• Plattformen og kan ensidig endres av Kapp Securities uten forutg√•ende varsel. Endringer i Prislisten vil ikke p√•virke allerede gjennomf√łrte transaksjoner.

10. INTERESSEKONFLIKTER

Kapp Securities vil s√łke √• unng√• at det oppst√•r interessekonflikter.

Kapp Securities har en s√¶rlig plikt til √• s√łrge for at Kundens interesser g√•r foran Kapp Securities' interesser og foran interessene til personer med direkte eller indirekte kontroll i Kapp Securities. Likeledes skal enkelte Kunder ikke usaklig tilgodeses p√• bekostning av andre Kunder.

11. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Plattformen, herunder alt av innhold p√• denne, eies av Monner Group. Monner Groups varemerke og de beslektede varemerkene Monner, Kapp Securities, produkt, firma eller produktnavn, tjenester, design, grafikk, bilder, layout, IT-l√łsninger, maler, dokumenter og √łvrig innhold er beskyttet gjennom immaterielle og markedsrettslige lover og f√•r ikke kopieres eller anvendes uten forutg√•ende samtykke fra Monner Securities, Monner eller Monner Group. Kunder f√•r heller ikke ved sitt kundeforhold noen rettigheter til Plattformen eller dens innhold utover √• dra nytte av Tjenesten som tilbys via Plattformen, og skal holde Kapp Securities, Monner og/eller Monner Group skadesl√łs mot krav som m√•tte komme vedr√łrende Kundens p√•st√•tte krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter eller andre tilsvarende rettigheter.

12. KUNDEKLAGER

Kunden kan inngi klage til Kapp Securities. Klagen m√• klart gj√łre til kjenne at det dreier seg om en klage og grunnlaget for klagen. Kapp Securities' retningslinjer for behandling av kundeklager er tilgjengelige p√• Kapp Securities' hjemmeside.

Dersom Kunden ikke er tilfreds med klagebehandlingen hos Kapp Securities, kan Kunden bringe sp√łrsm√•l om forst√•elsen av Vilk√•rene og forhold i tilknytning til Kapp Securities inn for Verdipapirforetakenes Forbunds etiske r√•d i samsvar med de etiske normer og behandlingsreglene for saker i henhold til de etiske normer.

13. ENDRING AV VILK√ÖRENE

Kapp Securities kan til enhver tid endre Vilkårene. Kunder vil i den forbindelse bli bedt om å akseptere endringene elektronisk.

Vilkårsendringer trer i umiddelbart etter at Kapp Securities har varslet Kunden om endringen via Plattformen.

P√•g√•ende transaksjoner, herunder p√•g√•ende Kapitalforh√łyelser og Bestillinger, ber√łres ikke dersom vilk√•rsendringene er av betydning for den p√•g√•ende Kapitalforh√łyelsen eller til ugunst for Kunden.

Kunder oppfordres til regelmessig √• bes√łke Plattformen for √• orientere seg om eller gj√łre seg oppmerksom p√• vilk√•rsendringer.

14. MEDDELELSER

Enhver meddelelse fra Kapp Securities til Kunden eller fra Kunden til Kapp Securities vil og skal skje elektronisk via Plattformen.

15. TOLKNING

I tilfelle motstrid med lovgivning som kan fravikes ved avtale skal Vilkårene ha forrang.

I tilfelle der det henvises til lovgivning, andre regler eller disse vilkår skal dette forstås slik disse lover, regler og vilkår til enhver tid gjelder.

Vedr√łrende forholdet mellom Vilk√•rene og √łvrige Kundeavtaler inng√•tt mellom Kapp Securities og Kunden, se punkt 2.3.

16. LOVVALG, VERNETING OG TVISTEL√ėSNING

Konflikter som m√•tte oppst√• under Vilk√•rene og som ikke kan l√łses i minnelighet skal avgj√łres etter norsk rett, med alminnelig domstolsbehandling og med Oslo tingrett som avtalt verneting.


Versjon 2019.1

BankID ūüĒĎ

Vi benytter oss av BankID for å identifisere alle som bruker Monner. Hvilken variant vil du bruke?

BankID ūüĒĎ

Skriv inn f√łdselsnummeret ditt, engangskoden din og ditt personlige passord.

Litt om deg ūüĆĽ

Skriv inn ditt telefonnummer.

Du vil få en SMS med bekreftelseslink.

Vil du motta markedsf√łring fra oss? Du vil i tillegg motta viktig informasjon b√•de per e-post og SMS.

Samtykkeerklæring

Ved √• klikke i boksene markert JA over samtykker du til at Monner AS kan overf√łre dine personopplysninger, herunder kontaktinformasjon og tidligere investeringer til Monner Securities AS, og at begge selskapene kan bruke opplysningene til markedsf√łringsform√•l. Vi lagrer opplysningene om deg s√• lenge du er kunde hos oss.

Monner AS og Kapp Securities AS vil v√¶re behandlingsansvarlig for dine opplysninger. Du kan n√•r som helst ta kontakt med oss for √• trekke samtykke ditt tilbake, eller be om at opplysningene dine blir slettet eller endret. V√•r personvernerkl√¶ring gjelder for√łvrig for denne behandlingen, denne finner du her.

Hvordan vil du investere?ūüí°

Merk: Du må ha signaturrett for å investere gjennom aksjeselskapet ditt

Finn selskapet ditt ūüĒ¶

Det f√łrste du m√• gj√łre er √• skrive inn navnet eller org nr p√• aksjeselskapet ditt.

Adresse ūüŹ°ÔłŹ‚Äć

Hva er din folkeregistrerte adresse?