Hyggelig Ă„ treffe deg đŸ’â€â™€ïž

For Ä komme igang mÄ du fylle ut 8 enkle steg og du kommer til Ä trenge BankID. Vil din bedrift sÞke om lÄn? SÞk her

Registrer deg med Facebook

Er du allerede kunde? Logg inn her

Lag et passord 🔒

Velg deg et sikkert passord til Ă„ logge inn med.

Kundeavtale og vilkĂ„r ✍

Du mÄ fÞrst lese og sÄ godta kundeavtalen og de generelle vilkÄrene vÄre Les og godta avtalen

Kundeavtale - Investor

1. Definisjoner

De ord og uttrykk som er definert i VilkÄrene skal ha samme betydning i denne Kundeavtalen, med mindre annet er spesifisert her. I tillegg skal fÞlgende definisjoner gjelde for denne Kundeavtalen:

"Administrasjonsgebyr" betyr det gebyr som fremgÄr pÄ Plattformen til enhver tid og som Monner belaster Investor hver mÄned i forbindelse med tilbakebetalingen av LÄnet.

"Investors Bankkonto" betyr konto i norsk bank som tilhÞrer og som er registrert pÄ Investor og som oppgitt til Monner i forbindelse med registrering av kundeforhold pÄ Plattformen.

"VilkÄrene" betyr de Generelle VilkÄr og Betingelser som til enhver tid er gjeldende og tilgjengelig pÄ Plattformen.

2. Kundeforholdet

2.1 Investors samtykke

Kunder som Þnsker Ä opptre i rollen som Investor samtykker (i tillegg til det samtykke som gis i forbindelse med VilkÄrene) ved signering av Kundeavtalen, og sÄ lenge kundeforholdet vedvarer, til at:

Monner, ved bistand av en tredjepart, foretar risikovurderinger av Investor og LÄntaker, samt innhenter eventuelle eksterne kredittopplysninger, og at en eventuell kredittscore og annen relevant informasjon kan publiseres pÄ Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde,

Monner har rett til Ä begrense Investors utlÄn via Plattformen, herunder nekte Investor ytterligere deltakelse som fÞlge av en samlet vurdering av Investors utlÄnsaktiviteter,

Monner fastsetter Renten for LÄnet, som vil fremgÄ av LÄnetilbudet som publiseres i forbindelse med en Tegningsrunde, samt i LÄneavtalen,

Investors Tegninger kan gjÞres tilgjengelig pÄ Plattformen (i anonymisert form) slik at andre Kunder kan se dens innhold,

Monner fyller ut Mal for LÄneavtale med de opplysningene som fremgÄr av LÄnetilbudet,

LÄntaker kan kansellere LÄnet etter avsluttet Tegningsrunde dersom LÄnebelÞpet viser seg Ä vÊre lavere enn LÄnetilbudet og belÞpet etter LÄntakers rimelige vurdering er utilstrekkelig for Ä dekke LÄntakers faktiske lÄnebehov,

Monner kan kansellere LĂ„net etter anmodning fra LĂ„ntaker,

Investor vil vÊre bundet til LÄneavtalen selv om hele LÄnet ikke blir Tegnet i lÞpet av en Tegningsrunde sÄfremt LÄntaker aksepterer det LÄnebelÞpet Investorene samlet har Tegnet seg for,

Investor binder seg til LĂ„neavtalen og dermed til Ă„ innbetale LĂ„neandelen ved sin fĂžrste Tegning av LĂ„neandelen i LĂ„net under en Tegningsrunde, med mindre LĂ„net blir kansellert av LĂ„ntaker,

Monner, dersom Investor foretar flere Tegninger pÄ ulike tidspunkt i lÞpet av en Tegningsperiode, lÞpende (for hver Tegning som foretas) oppdaterer Investors LÄneandel i LÄneavtalen,

Monner oppdaterer LÄneavtalen etter endt Tegningsrunde med de opplysninger som avhenger av Tegningsrundens utfall, og at slik oppdatering ikke har noen innvirkning pÄ Avtalens bindende virkning,

Investor er ansvarlig for Ă„ betale inn sin LĂ„neandel og slik innbetaling av LĂ„net bare kan skje med befriende virkning om betalingen er utfĂžrt iht. fakturaen Investor mottar av Monner,

utbetalingsdatoen slik den defineres i LĂ„neavtalen kan utsettes med opptil ti (10) Bankdager dersom Investorene samlet sett ikke har innbetalt hele eller deler av LĂ„net til Monners Klientkonto rettidig, og LĂ„ntaker ikke Ăžnsker Ă„ kansellere LĂ„net,

Monner administrerer betalinger fra Monners Klientkonto,

Monner kan trekke Administrasjonsgebyret fra TerminbelĂžpet som Investor skal motta fra LĂ„ntaker, fĂžr Monner foretar utbetalingen til Investors Bankkonto,

LÄntaker, under ethvert LÄn som ikke opptas avdragsfritt, har rett til Ä benytte seg av Avdragsfriheten slik det fremgÄr av LÄneavtalen, og at Monner skal varsle Investor om slik benyttelse senest syv (7) Bankdager fÞr den aktuelle Betalingsdag,

dersom LÄntaker misligholder LÄnet slik som beskrevet i LÄneavtalen, vil fordringen 30 dager etter at misligholdet inntrÄdte automatisk bli overfÞrt til fremmedinkasso, for videre innfordring pÄ Investors vegne, og

leverandĂžr av inkassotjenester gis de fullmakter som er inntatt som Vedlegg 1 til denne Kundeavtalen.


2.2 Investors bekreftelser

Kunder som Þnsker Ä opptre i rollen som Investor bekrefter (i tillegg til de bekreftelser som avgitt i forbindelse med VilkÄrene) ved signering av Kundeavtalen og sÄ lenge kundeforholdet vedvarer, at Kunden:

har tilstrekkelig med kapital til Ä kunne investere penger via Tjenesten og hÄndtere tap som kan oppstÄ,

er innforstÄtt med at det innebÊrer en riskik Ä lÄne ut kapital og at deler eller hele LÄneandelen kan gÄ tapt,

selv har foretatt en grundig vurdering av sin Ăžkonomiske situasjon, kredittrisikoen LĂ„net representerer og andre forhold av viktighet for Kunden knyttet til rollen som Investor,

kjenner til opprinnelsen til de midlene som overfĂžres som LĂ„n, og at slik opprinnelse er lovlig,

kun investerer egne penger,

ikke driver konsesjonspliktig utlÄnsvirksomhet, og er innforstÄtt med at sÄ kan bli tilfellet dersom utlÄnsaktiviteten fÄr en mer permanent og regelmessig karakter, og

har gitt Monner korrekt, sannferdig og nĂžyaktig informasjon.

3. LÄnetilbud og lÄneavtale

3.1 LĂ„netilbud

LÄnetilbudet som publiseres pÄ Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde vil, sammen med utfylt LÄneavtale som LÄntaker har tiltrÄdt, representere vilkÄrene for LÄnet.

Under Tegningsrunden og fÞr denne er avsluttet, har LÄntaker rett til Ä justere LÄnebelÞpet i LÄnetilbudet forutsatt at Monner godkjenner slik justering og det oppdaterte LÄnebelÞpet er lik eller hÞyere enn allerede Tegnede LÄneandeler under Tegningsrunden. Etter avsluttet Tegningsrunde kan LÄntaker kansellere LÄnet i trÄd med punkt 3.2 under.

3.2 LĂ„neavtale

NÄr en Tegningsrunde Äpnes vil LÄntaker allerede vÊre bundet av LÄneavtalen. Investor vil vÊre bundet av LÄneavtalen ved sin Tegning av LÄneandelen. LÄntaker kan imidlertid kansellere LÄnet etter avsluttet Tegningsrunde dersom LÄnebelÞpet viser seg Ä vÊre lavere enn LÄnetilbudet og belÞpet etter LÄntakers rimelige vurdering er utilstrekkelig for Ä dekke LÄntakers faktiske lÄnebehov,

LÄntaker vil inngÄ en identisk LÄneavtale med hver Investor som yter en lÄneandel av det totale LÄnet, men med de nÞdvendige tilpasninger hva gjelder Investorenes kontaktdetaljer og lÄneandeler.

Informasjon som er kjent fÞrst etter at Tegningsrunden er gjennomfÞrt, slik som (men ikke begrenset til) Investorenes identitet, LÄneandeler og LÄnebelÞp, Avdrag, utbetalingsdag, Betalingsdag og Forfallsdag, vil bli fylt inn av Monner etter endt Tegningsrunde, og slik utfylling har ikke noen innvirkning pÄ LÄneavtalens bindende virkning.

Monner oppbevarer kopier av alle LÄneavtaler som inngÄs, og Investor kan bestille kopier via Plattformen.

4. Tegningsrunde

NÄr en Tegningsrunde er Äpnet kan Investor Tegne seg for en Þnsket LÄneandel i det aktuelle LÄnet. Tegningen skjer via Plattformen og bestÄr av det LÄnebelÞp Investor er villig til Ä lÄne ut pÄ de vilkÄr som publiseres for LÄnet.

Det laveste tegningsbelÞpet Investor kan Tegne seg for er NOK 1 000. Monner kan sette en Þvre grense for Investors investeringer, et samlet antall LÄn Investor kan delta i, og/eller pÄ annen mÄte begrense Investors adgang til Ä lÄne ut midler via Plattformen.

Monner kan avslutte en Tegningsrunde dersom det foreligger saklig grunn for det.

En nÊrmere beskrivelse av prosessen fremgÄr av Plattformen.

5. Utbetaling av lÄn til lÄntaker

5.1 Investors innbetaling av sin respektive LĂ„neandel

Investor skal betale inn sin LÄneandel til Monners Klientkonto i trÄd med faktura utstedt av Monner og innen den frist som fremgÄr av LÄnetilbudet, men ikke senere enn én (1) Bankdag etter endt Tegningsrunde, med mindre annet kommuniseres av Monner.

Monner er ikke ansvarlig for manglende eller ufullstendig innbetaling fra Investors side og LÄntaker vil i slike tilfeller ha rett til Ä kansellere hele LÄnet eller be Monner nedjustere LÄnet og oppdatere utbetalingsdagen pÄ de vilkÄr som fremgÄr av LÄneavtalen.

5.2 Monners utbetaling av LĂ„net til LĂ„ntaker

LÄnet blir utbetalt av Monner til LÄntakers Bankkonto pÄ utbetalingsdagen slik den er definert i LÄneavtalen forutsatt at Investorene har betalt inn sine respektive LÄneandeler i trÄd med fakturaene utstedt av Monner og/eller at LÄntaker ikke kansellerer LÄnet.

5.3 Monners administrering av LĂ„ntakers tilbakebetaling av LĂ„net

LÄntaker skal tilbakebetale LÄnet slik som angitt i LÄneavtalen, og da slik at alle betalinger skal skje til Monners Klientkonto, i trÄd med fakturaer utstedt av Monner. Monner vil deretter foreta utbetalinger fra Monners Klientkonto til Investorenes bankkonti.

Monner er ikke ansvarlig for manglende eller ufullstendig innbetaling fra LĂ„ntakers side. Dersom LĂ„ntaker kun betaler deler av TerminbelĂžpet (med unntak for de tilfeller der LĂ„ntaker benytter seg av Avdragsfriheten) skal Monner utbetale det innbetalte belĂžpet pro rata til Investorene.

Dersom Monner har overfÞrt et lavere belÞp til Investor enn det Investor lÞpende har krav pÄ, og dette ikke skyldes mangelfull tilbakebetaling fra LÄntaker, skal Monner uten ugrunnet opphold betale gjenvÊrende belÞp til Investor.

Dersom Monner ved en feil har overfÞrt et stÞrre belÞp enn det Investor lÞpende har krav pÄ etter LÄneavtalen, kan Monner kreve det overskytende belÞp tilbakebetalt av Investor.

6. Renter

Monner fastsetter LÄnets Rente basert pÄ de vurderinger Monner har foretatt av LÄntaker, LÄnetilbudet, kredittvurderinger mm.

7. GodtgjĂžrelse til monner

Investor skal betale et Administrasjonsgebyr til Monner for den betalingsformidlingstjeneste Monner utfĂžrer i forbindelse med LĂ„ntakers lĂžpende tilbakebetaling av LĂ„net.

Investor samtykker til at Monner kan trekke AdministrasjonsbelÞpet fra de lÞpende TerminbelÞp som LÄntaker innbetaler til Monners Klientkonto, fÞr Monner utbetaler summen videre til Investors Bankkonto. Investor har pÄ forespÞrsel til Monner rett til Ä fÄ tilsendt en oversikt over belÞpet for transaksjonen og gebyrene som er trukket.

8. Overdragelse av kreditor/debitorposisjon

Investor har rett til Ă„ overdra samtlige rettigheter og forpliktelser iht. Avtalene til en tredjeperson som er registrert som Kunde, forutsatt at Monner har godkjent slik overdragelse.

LĂ„ntaker kan ikke overdra sin posisjon, rettigheter eller forpliktelser etter Avtalene.

Vedlegg 1
Fullmakt til leverandĂžr av inkassotjenester

Investor gir herved fullmakt til at misligholdte krav som springer ut av LĂ„neavtalen skal kunne inndrives av en leverandĂžr av inkassovirksomhet ("LeverandĂžr").

LeverandÞr skal jfr. inkassoloven § 14 sette i verk de tiltak som har naturlig sammenheng med inkassooppdraget, herunder ta ut forliksklage og/eller begjÊre utlegg. Dersom det er utstedt et gjeldsbrev for det underliggende kravet skal LeverandÞren fÄ det aktuelle gjeldsbrevet utlevert for videre inndriving. I tillegg kan LeverandÞr, basert pÄ en konkret vurdering, realisere pantesikkerheter som fÞlger saken ved registrering, eller som er etablert under utfÞrelse av inkassooppdraget.

Det ligger innenfor LeverandĂžrs fullmakt i henhold til denne avtale Ă„:

 • OverfĂžre saker til overvĂ„k der LeverandĂžr vurderer dette hensiktsmessig
 • Iverksette rettslig pĂ„gang (bĂ„de forliksklage og utleggsbegjĂŠring) uten forhĂ„ndsgodkjennelse fra Oppdragsgiver.
 • Tiltak for Ă„ avbryte foreldelse der LeverandĂžr mener det er hensiktsmessig.
 • TapsfĂžre alle saker ved foreldelse der LeverandĂžr mener det er hensiktsmessig.
 • Alle inkassosaker:
  LeverandÞr har fullmakt til Ä slette inntil 100 % av pÄlÞpte renter.
 • ForliksrĂ„dssaker:
  LeverandĂžr har fullmakt til Ă„ forhandle frem forlik i saker der det foreligger fare for Ăžkt kostnadsrisiko og/eller Ă„ tape saken: I saker med resterende hovedstol inntil 50.000 kroner ved vurderingstidspunktet gis LeverandĂžr fullmakt til Ă„ redusere resterende hovedstol med inntil 50 %.
 • Utleggspant: ‹Oppdragsgiver gir LeverandĂžr fullmakt til Ă„ gjennomfĂžre tvangssalg av utleggspant, eller annen pant som er et resultat av inkassoarbeidet. LeverandĂžren kan ogsĂ„ avlyse pant uten aksept fra Oppdragsgiver i saker der pantet anses verdilĂžst i det videre inkassoarbeidet.
 • Konkurs:
  • Konkursvarsel sendes i tilfeller der Oppdragsgiver har til hensikt Ă„ begjĂŠre skyldneren konkurs og trenger ikke forhĂ„ndsgodkjennelse fra Oppdragsgiver.
 • Gjeldsordninger:
  • LeverandĂžr har fullmakt til Ă„ akseptere eller avslĂ„ alle forslag til gjeldsordninger pĂ„ vegne av Oppdragsgiver. I stĂžrre gjeldsordningssaker forbeholder LeverandĂžr seg retten til Ă„ fakturere 1R gjeldsordningssalĂŠr dersom arbeidet er mer tidkrevende enn ordinĂŠr saksbehandling.
  • Avslutte saker nĂ„r LeverandĂžr vurderer at fortsatt arbeid med gjeldsordningen ikke er hensiktsmessig.
 • OvervĂ„kning:
  LeverandĂžr har fullmakt til Ă„:
  • Ettergi inntil 50 % av resterende hovedstol og eventuelle andre kostnader Oppdragsgiver har risiko for
  • Avslutte saker nĂ„r LeverandĂžr vurderer at fortsatt overvĂ„k ikke er hensiktsmessig.
 • Tilbud pĂ„ portefĂžljekjĂžp
  • Oppdragsgiver gir LeverandĂžr fullmakt til Ă„ gjennomfĂžre analyse pĂ„ saksportefĂžljen for uforpliktende tilbud pĂ„ portefĂžljekjĂžp.


04.05.2018 Versjon 2018.2

Generelle vilkÄr og betingelser ("VilkÄrene")

1. Definisjoner

1.1 FÞlgende definisjoner av ord og uttrykk gjelder for disse VilkÄrene:

"Aksjepantavtale" betyr avtale om pant i aksjer avgitt av LÄntakers aksjonÊrer til fordel for Garantisten som sikkerhet for det regresskrav Garantisten som mÄtte fÄ mot LÄntaker dersom Garantisten dekker LÄntakers forpliktelser under LÄneavtalen.

"Angrerettloven" betyr lov av 20. juni 2014 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom fast forretningslokale.

"Avdrag" betyr, for LĂ„n som ikke er tatt opp som avdragsfritt, det belĂžp som tilsvarer den del av LĂ„net som skal betales av LĂ„ntaker ved hver Betalingsdag, som spesifisert i LĂ„neavtalen.

"Avdragsfrihet" betyr LÄntakers rett til Ä utsette betaling av Avdrag pÄ en Betalingsdato opptil 3 terminer i lÞpet av LÄnets lÞpetid.

"Avtaler" betyr (i) VilkÄrene, (ii) Kundeavtale Investor, (iii) Kundeavtale LÄntaker, (iv) LÄneavtale, (v) Gjeldsbrev, og (vi) alle andre avtaler som inngÄs mellom Investor, LÄntaker, Garantister og tredjemenn.

"Bankdag" betyr den dag som norske banker kan gjennomfÞre valutatransaksjoner og som ogsÄ er Äpningsdag for Norges Banks oppgjÞrssystem (NBO).

"Bankdagkonvensjonen" innebÊrer at dersom en Betalingsdag, Forfallsdag eller annen betalingsdato ikke er en Bankdag gjennomfÞres betalingen pÄ fÞrste Bankdag etter betalingsdatoen.

"Bankkonto" betyr konto i norsk bank som tilhÞrer og som er registrert pÄ Kunden og som oppgitt til Monner i forbindelse med registrering av kundeforhold pÄ Plattformen.

"Betalingsdag" betyr de Bankdager som TerminbelĂžpet forfaller til betaling og som spesifisert i LĂ„netilbudet og LĂ„neavtalen.

"ErklÊring om Kausjonsansvar" betyr Garantistens erklÊring om kausjonsansvar som selvskyldner som er pÄskrevet Gjeldsbrevet, og som utgjÞr et sÊrlig tvangsgrunnlag etter Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 fÞrste ledd bokstav (a).

"Forfallsdag" betyr den dag alle forpliktelsene i henhold til LĂ„neavtalen, eller tilknyttede dokumenter skal gjĂžres opp, og som fastsettes sĂŠrskilt i LĂ„neavtalen. Forfallsdato justeres i henhold til Bankdagkonvensjonen.

"Forsinkelsesrenteloven" betyr lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

"Forskrift om forsinkelsesrenter mv." betyr forskrift av 22. juni 2017 nr. 915 om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader.

"Garantist" betyr en tredjepart som er Kunde, men ikke forbruker, og som avgir ErklĂŠring om Kausjonsansvar, hvor vedkommende garanterer for LĂ„ntakers betalingsforpliktelser under den aktuelle LĂ„neavtalen.

"Gjeldsbrev" betyr omsetningsgjeldsbrev avgitt av LÄntaker, og hvis aktuelt med pÄskrevet ErklÊring om Kausjonsansvar, og som utgjÞr et sÊrlig tvangsgrunnlag etter Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 fÞrste ledd bokstav (a).

"GjeldsbrevbelÞpet" betyr det belÞp LÄntaker, og hvis aktuelt Garantisten, erklÊrer Ä vÊre skyldig i Gjeldsbrevet, og som skal samsvare med LÄnet LÄntaker fÄr utbetalt av Investorene pÄ utbetalingsdagen slik den er definert i LÄneavtalen.

"Hvitvaskingsforskriften" betyr forskrift av 13. mars 2009 nr. 302 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

"Hvitvaskingsloven" betyr lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering.

"Inkassoloven" betyr lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav.

"Investor" betyr en fysisk eller juridisk person som er Kunde og har til hensikt Ă„ gi, eller har gitt, et LĂ„n til LĂ„ntaker.

"Kunde" betyr en fysisk eller juridisk person som registrerer seg pÄ Plattformen, aksepterer VilkÄrene og som fÄr sitt kundeforhold godkjent av Monner.

"Kundeavtale Investor" betyr den avtale som bekreftes av en Kunde som Ăžnsker Ă„ opptre som Investor fĂžr deltakelse i en Tegningsrunde skjer, og som regulerer forholdet mellom Investor og Monner.

"Kundeavtale LÄntaker" betyr den avtale som bekreftes av en Kunde som Þnsker Ä opptre som LÄntaker fÞr LÄnesÞknaden publiseres pÄ Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde, og som regulerer forholdet mellom en LÄntaker og Monner.

"Kundeavtalene" betyr Kundeavtale LÄntaker og Kundeavtale Investor nÄr disse omtales samlet.

"LÄn" betyr lÄn av penger i norske kroner fra en eller flere Investorer til LÄntaker som gis via en Tegningsrunde pÄ Plattformen og som spesifisert i den konkrete LÄneavtalen.

"LÄneandel" betyr den enkelte Investors lÄneandel i LÄnet til LÄntaker, som maksimalt tilsvarer Investors Tegninger summert under en Tegningsrunde.

"LÄneavtale" betyr den lÄneavtalen som inngÄs mellom en LÄntaker og en Investor for den respektive Investors LÄneandel i et LÄn til LÄntaker Tegnet under en Tegningsrunde pÄ Plattformen.

"LÄnebelÞp" betyr det lÄnebelÞp som (i) LÄntaker Þnsker Ä lÄne og som fremgÄr av LÄnetilbudet publisert pÄ Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde, eller (ii) det lavere lÄnebelÞpet som Investorene samlet faktisk Tegner seg for under en Tegningsrunde og innbetaler, og som LÄntaker aksepterer Ä lÄne av Investorene.

"LÄnetilbud" betyr den ferdigutfylte Malen for LÄnetilbudet som LÄntaker har bekreftet og som representerer LÄntakers tilbud til Investorene om Ä Tegne seg for en LÄneandel i det aktuelle LÄnet, og som vil bli publisert pÄ Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde.

"LĂ„ntaker" betyr en juridisk person eller nĂŠringsdrivende gjennom et enkeltmannsforetak, som er Kunde og har til hensikt Ă„ ta opp, eller har tatt opp, et LĂ„n fra en eller flere Investorer.

"Mal for Aksjepantavtale" betyr den mal for Aksjepantavtale som er tilgjengelig pÄ Plattformen til enhver tid og som kan benyttes som mal for den Aksjepantavtale som skal inngÄs mellom LÄntakers aksjonÊrer og Garantisten.

"Mal for Gjeldsbrev" betyr den mal for Gjeldsbrev og ErklÊring om Kausjonsansvar som er tilgjengelig pÄ Plattformen til enhver tid og som benyttes som mal for det Gjeldsbrevet og eventuelt den ErklÊringen om Kausjonsansvar som skal avgis.

"Mal for LÄneavtale" betyr den mal for lÄneavtale som er tilgjengelig pÄ Plattformen til enhver tid og som benyttes som mal for den LÄneavtale som skal inngÄs mellom LÄntaker og Investor.

"Mal for LÄnetilbud" betyr den mal for lÄnetilbud som er tilgjengelig pÄ Plattformen til enhver tid og som LÄntaker skal benytte seg av ved utformingen av sin lÄnesÞknad og som Monner vil bistÄ med Ä utforme fÞr LÄntaker bekrefter innholdet.

"Monner" betyr Monner AS, et norskregistrert aksjeselskap med organisasjonsnummer 913 978 617 og med forretningsadresse i Tollbugata 8, 0152 Oslo.

"Monners Klientkonto" betyr klientkonto opprettet av Monner til benyttelse av bl.a. innbetaling av LĂ„neandeler fra Investorene, utbetaling av LĂ„net til LĂ„ntaker og for tilbakebetaling av LĂ„net inkludert Renter fra LĂ„ntaker og til Investorene.

"Personopplysningsloven" betyr lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger eller den til enhver tid gjeldende lov om behandling av personopplysninger.

"Plattform" betyr Monners hjemmeside www.monner.no, en skybasert plattform for lÄnefinansiert crowdfunding.

"Politiske Eksponerte Personer" betyr slik det er definert i Hvitvaskingslovens § 15, 3. ledd og Hvitvaskingsforskriften § 11.

"Prisliste" betyr den til enhver tid gjeldende prisliste tilgjengelig pÄ Plattformen for gebyrer eller kostnader som Monner kan kreve av Kunden i forbindelse med Tjenesten.

"Reelle Rettighetshavere" betyr slik det er definert i Hvitvaskingslovens § 2, 1.ledd nr. 3.

"Rente" betyr den rente som fastsettes av Monner for LÄnet og som fremgÄr av LÄnetilbudet og LÄneavtalen.

"Sikkerhet" betyr de sikkerheter LÄntaker har tilbudt seg Ä stille og som fremgÄr av LÄnetilbudet og LÄneavtalen.

"Tegning" betyr Investors bindende aksept om Ä lÄne ut en LÄneandel til LÄntaker pÄ de vilkÄr som fremgÄr av LÄnetilbudet og LÄneavtalen i forbindelse med en Tegningsrunde.

"Tegningsrunde" betyr den prosessen som igangsettes pÄ Plattformen i det en LÄntaker Þnsker Ä publisere et LÄnetilbud, og som inviterer Investorer til Ä Tegne LÄneandeler i det aktuelle LÄnet.

"TerminbelÞpet" betyr summen av de Renter og, sÄ fremt LÄnet ikke er tatt opp avdragsfritt, Avdrag som LÄntaker skal betale til Investor hver Betalingsdag (eller som justert nÄr LÄntaker gjÞr bruk av Avdragsfriheten) og Forfallsdag og som fastsettes i LÄneavtalen.

"Tjenesten" betyr de tjenester som tilbys av Monner og som fremgÄr av VilkÄrenes punkt 5.1.

"Tvangsfullbyrdelsesloven" betyr lov av 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse.

1.2

Enhver henvisning til lov eller forskrift skal forstÄs som henvisning ogsÄ til senere endringer av disse og til senere lover eller forskrifter gitt i medhold av, eller som trer inn i stedet for, disse.

2. VilkÄrene

2.1 Gyldighet

VilkÄrene godkjennes av Kunden i forbindelse med den enkeltes registrering som Kunde pÄ Plattformen. Kunden vil deretter vÊre bundet av VilkÄrene inntil kundeforholdet opphÞrer eller annet avtales sÊrskilt med Monner.

2.2 Ansvarsforhold

Ansvarsforholdet mellom Monner (som leverandÞr av Tjenesten) og Kunden reguleres av disse VilkÄrene sammen med Kundeavtalene.

3. Kundeforhold mm.

3.1 SĂžknad om kundeforhold

Enhver juridisk eller fysisk person kan sÞke om Ä bli Kunde pÄ Plattformen.

3.1.1 Bekreftelser

Ved sÞknad om Ä bli Kunde pÄ Plattformen, og sÄ lenge kundeforholdet vedvarer, bekrefter Kunden at:

sÄ fremt Kunden er en juridisk person

 1. Kunden er registrert med norsk organisasjonsnummer
 2. representanten som handler pÄ Kundens vegne er 18 Är eller eldre, myndig og har nÞdvendig representasjonskompetanse for de handlinger den foretar seg pÄ vegne av Kunden,
 3. virksomheten er under fortsatt drift og Kunden har ingen informasjon som tilsier at dette vil endre seg,
 4. Kunden ikke er konkurs, og
 5. Monner kan innhente eksterne opplysninger om styremedlemmer, Reelle Rettighetshavere og Politiske Eksponerte Personer,

sÄ fremt Investor er en fysisk person:

 1. Investor har et norsk fĂždselsnummer eller d-nummer, er 18 Ă„r eller eldre og myndig,

Kunden er kunde og har Bankkonto i bank underlagt tilsyn av Finanstilsynet og at Bankkontoen er registrert i Kundens eget navn,

Kunden har gyldig norsk Bank-ID,

Kunden ikke er skattepliktig til USA eller andre land utenfor EU/EØS,

Kunden handler for seg selv,

Kunden er innforstÄtt med at Monner ikke tilbyr finansiell rÄdgivning og at informasjon som Monner gir eller publiserer, slik som, men ikke begrenset til kreditt- og risikovurderinger, ikke skal anses som rÄd eller anbefalinger,

Kunden er innforstÄtt med at Monner benytter seg av en tredjepart i forbindelse med kredittvurdering av Kunden og at Monner benytter informasjonen som mottas til Ä bl.a. sette Renten for LÄnet og at kredittscoren vil bli publisert pÄ Plattformen i forbindelse med en Tegningsrunde,

Kunden er innforstÄtt med at Monners rolle kun er Ä tilrettelegge for Tjenesten og at Monner dermed ikke vil vÊre part i noen LÄneavtale, Gjeldsbrev eller lignende ut over Ä opptre som betalingsforetak og lÄneformidler,

Kunden er innforstÄtt med at Monner ikke er ansvarlig for LÄntakers LÄn eller forpliktelser under LÄneavtalen eller en eventuell tredjeparts forpliktelser for LÄntakers forpliktelser.

Kunden har opplyst Monner om Kundens utlÄnsvirksomhet utenfor plattformen, herunder samtlige utlÄnte belÞp og antall utstÄende lÄn,

Kunden har opplyst Monner om eventuelle Reelle Rettighetshavere og Politiske Eksponerte Personer,

transaksjoner som gjennomfĂžres via Plattformen ikke innebĂŠrer hvitvasking eller terrorfinansiering,

all informasjon som gis Monner er korrekt, sannferdig og nĂžyaktig,

Kunden ikke er underlagt begrensninger med hensyn til Ä inngÄ Avtalene som fÞlge av eksisterende forpliktelser eller andre forhold,

Kunden vil gi Monner de opplysninger som Monner behĂžver for Ă„ oppfylle sine plikter etter lov og forskrift, og

Kunden oppfyller de krav som er stillet i Avtalene for Ä inngÄ Avtalene.


3.1.2 Samtykke

Ved sÞknad om Ä bli Kunde pÄ Plattformen og sÄ lenge kundeforholdet vedvarer, samtykker Kunden til at:

all kommunikasjon med Monner, eller andre parter skjer elektronisk via Plattformen,

Kundens aksept, samtykke, bekreftelse eller andre forpliktende handlinger skjer elektronisk ved benyttelse av Kundens Bank-ID eller ved Ä klikke pÄ "aksepter" eller tilsvarende melding som kommer opp inne pÄ Plattformen, med mindre annet ikke nevnes sÊrskilt i Avtalene,

Monner, eller tredjeparter Monner mÄtte benytte seg av, utfÞrer identitetskontroll og lÞpende hvitvaskingskontroll samt oppbevarer nÞdvendige dokumenter i trÄd med Hvitvaskingsloven og Hvitvaskingsforskriften,

Monner kan opptre som betalingsforetak og lÄneformidler for Kunden,

innskudd stÄende pÄ Monners Klientkonto er garantert av Bankenes Sikringsfond med inntil 2 millioner kroner (eller den sum som til enhver tid fastsettes i lov), og at Kunden er innforstÄtt med at innskuddsgarantien ikke gjelder den enkelte Kundes innskudd pÄ Monners Klientkonto, men Kundenes totale innskudd som er kreditert pÄ Monners Klientkonto pÄ det tidspunkt innskuddsgarantien gjÞr seg gjeldene,

Monner kan kreve gebyrer og andre kostnader for utfÞrelsen av Tjenesten i trÄd med Prislisten tilgjengelig pÄ Plattformen,

Kunden selv er ansvarlig for anvendelsen av Plattformen, Tjenesten og for de beslutninger de tar,

Gjeldsbrevet signeres av LĂ„ntaker, og hvis aktuelt Garantisten, uten Ă„ angi GjeldsbrevbelĂžpet,

Monner, ved mottak av originalt signert Gjeldsbrev, fyller inn GjeldsbrevbelĂžpet, likevel slik at Monner aldri kan fylle inn et belĂžp som overstiger LĂ„nebelĂžpet uten at dette er avtalt,

LÄntaker, under LÄn som er tatt opp avdragsfritt, har rett til Ä betale LÄnets hovedstol samlet pÄ Forfallsdatoen, likevel slik at Renter skal betales lÞpende hver Betalingsdag,

LÄntaker under ethvert LÄn som ikke er tatt opp avdragsfritt, har rett til Ä benytte seg av Avdragsfriheten slik det fremgÄr av LÄneavtalen, og at Forfallsdatoen forskyves med det korresponderende antall terminer som Avdragsfriheten benyttes for og til den aktuelle dag som spesifisert i LÄneavtalen,

Monner har rett til Ä oppdatere nedbetalingsplanen for LÄnet inne pÄ Plattformen dersom LÄntaker benytter seg av Avdragsfriheten, eller dersom LÄntaker justerer LÄnet,

krav som er vesentlig misligholdt under den aktuelle LÄneavtalen vil automatisk bli overfÞrt til inndriving via et inkassobyrÄ senest 30 dager etter at misligholdet inntrÄdte og, ved fortsatt mislighold, senest 60 dager deretter bli overdratt til varig eie til en tredjepart, pÄ markedsmessige vilkÄr, begge i trÄd med punkt 5.1.6 og Avtalene for Þvrig, hvoretter et salgsproveny vil bli utbetalt proratarisk til LÄngiverne,

Monner rapporterer til relevante offentlige myndigheter den informasjon de er pliktig til Ă„ rapportere som Kunden har gitt via Plattformen og som er tilgjengelig for Monner, og

Monner har rett til Ä publisere spÞrsmÄl og svar som Kunden har stillet og svar pÄ samme, og eventuelt foreta nÞdvendige tilpasninger eller endringer i teksten dersom Monner finner det nÞdvendig.

Samtykket kan ikke trekkes tilbake og gjelder sÄ lenge kundeforholdet varer, og/eller sÄ lenge Kunden er part i en verserende Avtale.

3.2 Godkjenning av kundeforhold

FĂžr Monner godkjenner et kundeforhold skal fĂžlgende kontroller foretas:

Identitets og hvitvaskingskontroll iht. punkt 3.2.1.

Kredittvurdering iht. punkt 3.2.2.

3.2.1 Identitets- og hvitvaskingskontroll

Monner er etter Hvitvaskingsloven og Hvitvaskingsforskriften pÄlagt Ä treffe forebyggende tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering og skal dermed selv, eller ved bistand av tredjeparter, bl.a. gjennomfÞre identitets- og kundekontroll, identifisere eventuelle Politiske Eksponerte Personer og Reelle Rettighetshavere, samt foreta lÞpende undersÞkelser av transaksjoner som finner sted. Opplysningene Monner fÄr vil bli lagret i trÄd med Hvitvaskingslovens § 22.


3.2.1.1 Kontroll av Kundens identitet

Ved etablering av kundeforhold mÄ Kunden (eller Kundens representant hvis det er tale om en juridisk person) oppgi navn, fÞdsels- og personnummer/d-nummer/organisasjonsnummer, adresse og formÄlet med kundeforholdet.

For juridiske personer skal det i tillegg oppgis organisasjonsform, stiftelsestidspunkt, daglig leder, forretningsfĂžrer, innehaver eller tilsvarende kontaktperson.

For Ä bekrefte opplysningene og identifisere seg selv mÄ Kunden/Kundens representant hvis det er tale om en juridisk person, benytte seg av Bank-ID.

3.2.1.2 Kontroll av Reelle Rettighetshavere

Ved etablering av kundeforholdet mÄ Kunden oppgi informasjon om eventuelle Reelle Rettighetshavere til Monner. For fysiske personer vil dette normalt vÊre Kunden selv. For juridiske personer kan Reell Rettighetshaver vÊre flere ledd oppover i eierrekken.

For Ă„ dokumentere eventuelle Reelle Rettighetshavere hos juridiske personer skal Kunden fremlegge kopi av aksjeeierboken eller andre elektroniske oversikter som bekrefter eierforholdene slik at eventuelle Reelle Rettighetshavere kan identifiseres.

3.2.1.3 Kontroll av Politiske Eksponerte Personer

En Kunde skal informere Monner om hvorvidt Kunden eller dens familiemedlemmer, Reelle Rettighetshavere eller en som representerer Kunden, er Ä anse som Politisk Eksponert Person. Videre skal Kunden informere Monner om opprinnelsen til eventuelle Politiske Eksponerte Personers formue og den kapital som inngÄr i en eventuell transaksjon. Monner skal ogsÄ selv foreta nÞdvendige undersÞkelser for dette formÄl.

3.2.2 Kredittvurdering

I forbindelse med LÄntakers utarbeidelse av et LÄnetilbud vil Monner ved hjelp av tredjeparter innhente en kredittvurdering og kredittscore pÄ LÄntaker. Investorer vil ogsÄ bli kredittvurdert av tredjeparter Monner mÄtte benytte seg av for dette formÄl.

3.3 Nekting av kundeforhold

Monner har rett til Ä avslÄ forespÞrsler om kundeforhold pÄ Plattformen uavhengig av hvilken grunn som pÄberopes, herunder, men ikke begrenset til:

at Kundens bekreftelser som avgis etter punkt 3.1 ikke er oppfylt,

at Kunden synes Ă„ ha gitt uriktig eller mangelfulle opplysninger i sĂžknaden, eller

at Kunden synes Ă„ representere en uakseptabel risiko for Monner eller andre Kunder.

3.4 Kundeforholdet

3.4.1 Ansvar

Kunden er ansvarlig for:

egen bruk av Tjenesten, Plattformen og Bankkontiene knyttet opp mot denne,

at alle opplysninger avgitt Monner i forbindelse med registrering av kundeforold og ved bruk av Tjenesten, er i samsvar med de faktiske forhold, og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre de gitte opplysningenes betydningsinnhold (utover det vesentlige) med hensyn til vurderingen av om kundeforhold skal tillates,

Ä oppbevare brukerinformasjon, samt innloggingsdetaljer pÄ en mÄte som sikrer at uvedkommende ikke kommer i besittelse av slik informasjon,

tap, skade, krav og andre kostnader som Monner eller dens avtaleparter pÄfÞres som fÞlge av brudd pÄ VilkÄrene og Kundeavtalene eller annen hesynslÞs atferd, og

det tap som pÄfÞres Kunden selv, Monner eller annen tredjepart som fÞlge av at utenforstÄende anvender Kundens brukerinformasjon for tilgang til Plattformen og Tjensten.

3.4.2 Varslingsplikt

Kunden plikter Ă„ varsle Monner innen rimelig tid (hensett forholdet) via Plattformen dersom:

Kunden Þnsker Ä opptre som lÄngiver ogsÄ utenfor Plattformen,

Kunden handler for en annens regning,

det er mistanke om at noen har fÄtt tilgang til Kundens brukerinformasjon til Plattformen eller dens Bank-ID,

informasjon gitt Monner endres i perioden kundeforholdet vedvarer, og/eller

Kunden oppdager en feilaktig eller urettmessig betaling.

3.4.3 Rettigheter ved kundeforholdet

Kundenes rettigheter ved kundeforholdet er begrenset til Ä dra nytte av Tjenesten som tilbys via Plattformen, herunder Ä yte eller sÞke om LÄn. Øvrige rettigheter, herunder rettigheter til Plattformen og dens innhold tilfaller Monner alene.

3.4.4 Gebyrer og kostnader

Monner kan kreve gebyrer og dekning av andre kostnader for Tjenesten som tilbys Kunden. Prislisten er til enhver tid tilgjengelig pÄ Plattformen og kan ensidig endres av Monner uten forutgÄende varsel i trÄd med punkt 9. Endringer i Prislisten vil ikke pÄvirke verserende Avtaler, herunder LÄnetilbud eller Tegnede LÄneandeler.

3.5 Behandling av personopplysninger

Monner er ansvarlig for at personopplysninger som innhentes av Monner, eller annen tredjepart pÄ oppdrag for Monner, behandles i trÄd med gjeldende regelverk.

Ved Ä akseptere disse VilkÄrene samtykker Kunden til at:

Monner behandler Kundens person og betalingsopplysninger i trÄd med gjeldende lovgivning,

Monner kan gi nÞdvendige personopplysninger til sine underleverandÞrer som Monner mÄtte benytte i trÄd med det som fremgÄr av Monners personvernerklÊring,

Monner samler og analyserer informasjon om Kunden samt dets bruk av Tjenesten for fÞlgende formÄl, men ikke begrenset til det nevnte:

 1. lÞpende hvitvaskingskontroll og risikohÄndtering,
 2. forvaltning, administrering, utvikling og forbedring av Tjenesten og Plattformen, herunder sikre Tjenestens teknisk funksjonalitet,
 3. markedsfĂžring og kommunikasjon og
 4. oppfyllelsen av Avtalene eller forpliktelser iht. lov eller forskrift,

Personopplysninger kan bli behandlet og overfÞrt til land som sikrer forsvarlig behandling av personopplysninger i trÄd med Personopplysningsloven, og

Monner kan benytte Kundens personopplysninger, slik som eksempelvis oppgitt e-postadresse, for markedsfÞringsformÄl, men likevel slik at Kunden alltid kan henvende seg til Monner for Ä motsette seg slik markedsfÞring.

Kunden kan til enhver tid henvende seg til Monner via Plattformen og be om informasjon om egne personopplysninger som Monner har lagret. For Ăžvrig gjelder Monners personvernerklĂŠring.

3.6 Avslutning av kundeforhold

3.6.1 Kundens oppsigelse av kundeforholdet

Kunden kan si opp kundeforholdet nÄr som helst, sÄ fremt vedkommende ikke har utestÄende forpliktelser overfor Monner eller en annen Kunde.

3.6.2 Monners oppsigelsesrett ved Kundens manglende bruk av Plattformen

Monner har rett til Ä si opp kundeforholdet med minst to (2) mÄneders varsel sendt til Kundens oppgitte e-post, dersom Kunden ikke har vÊrt innlogget pÄ Plattformen pÄ over ett (1) Är og ikke er part i noen Avtale.

3.6.3 Monners umiddelbare oppsigelsesrett

Monner har rett til Ă„ si opp kundeforholdet uten forvarsel og med umiddelbar virkning ved Kundens:

konkurs,

dĂždsfall,

manglende oppfyllelse eller vesentlig brudd pÄ VilkÄrene eller relevant Avtale Monner er part i,

utilbĂžrlig bruk av dens brukerinformasjon til Plattformen,

publisering av rasistiske, sexistiske, kriminelle eller andre uakseptable innhold pÄ Plattformen,

brudd pÄ Hvitvaskingsloven eller ved utfÞrelse av annen kriminell virksomhet, eller

manglende aksept av vilkÄrsendringer.

3.6.4 Virkninger ved oppsigelse av kundeforholdet

Oppsigelse av kundeforhold medfĂžrer at Kunden mister sin tilgang til Plattformen.

Dersom Kunden pÄ tidspunktet for oppsigelsen er part i en Avtale med andre enn Monner, vil kundeforholdet fÞrst avsluttes nÄr samtlige forpliktelser endelig er gjort opp iht. vedkommende Avtale.

Dersom LÄntakers kundeforhold opphÞrer som fÞlge av ett av punktene i 3.6.3 skal LÄntaker tilbakebetale alle belÞp utestÄende under vedkommende Avtale umiddelbart via Monners Klientkonto i trÄd med faktura eller tilsvarende betalingsinformasjon mottatt fra Monner. Dersom Monner har rett til Ä si opp kundeforholdet med Investor i trÄd med punkt 3.6.3 skal dette ikke pÄvirke lÞpende Avtaler, men slik at Investor kan miste retten til videre deltakelse pÄ Plattformen for nye LÄn.

4. InngÄelse av avtaler m.m.

I tillegg til Ä akseptere VilkÄrene vil Kunder mÄtte akseptere og signere andre avtaler for Ä yte eller fÄ lÄn eller avgi garanti.

4.1 Kundeavtale

Avhengig av hvilken rolle Kunden Þnsker Ä ha mÄ en Kundeavtale med Monner aksepteres via Plattformen fÞr Kunden kan opptre som LÄntaker eller Investor.

4.2 LĂ„netilbud og LĂ„neavtale

Kunder som Þnsker Ä ta opp et LÄn mÄ fylle ut Mal for LÄnetilbud som er tilgjengelig pÄ Plattformen. NÄr LÄntaker har fylt ut dette vil Monner gjennomgÄ informasjonen og bistÄ med Ä klargjÞre LÄnetilbudet. Dernest mÄ LÄntaker bekrefte det ferdigstilte LÄnetilbudet slik at Monner kan publisere dette pÄ Plattformen og igangsette en Tegningsrunde. LÄnetilbudet vil sammen med LÄneavtalen og tilhÞrende dokumenter regulere LÄnets vilkÄr, herunder dets lÞpetid, Renter, nedbetalingstid og stÞrrelsen pÄ Avdrag som skal betales (for de LÄn som ikke er tatt opp avdragsfritt).

Idet LÄntaker bekrefter at LÄnetilbudet skal publiseres pÄ Plattformen, i forbindelse med en Tegningsrunde, forplikter LÄntaker seg til Ä ta opp LÄnet og binder seg til LÄneavtalen med de Investorene som Tegner seg for LÄneandeler i LÄnet.

Investorene forplikter seg til Ă„ utbetale LĂ„net og binder seg dermed til LĂ„neavtalen med LĂ„ntaker idet de Tegner seg for den respektive LĂ„neandelen i en Tegningsrunde.

LÄntaker kan imidlertid kansellere LÄnet (herunder LÄneavtalen) etter avsluttet Tegningsrunde dersom LÄnebelÞpet viser seg Ä vÊre lavere enn LÄnetilbudet og belÞpet etter LÄntakers rimelige vurdering er utilstrekkelig for Ä dekke LÄntakers faktiske lÄnebehov,

Etter endt Tegningsrunde vil Monner fylle inn resterende informasjon (som avhenger av Tegningsrundens utfall) i de aktuelle Avtalene og sende dette til LĂ„ntaker og Investorene.

4.3 Gjeldsbrev

I forbindelse med LÄntakers bekreftelse av LÄnetilbudet og LÄneavtalen mÄ LÄntaker avgi et Gjeldsbrev.

4.4 ErklĂŠring om Kausjonsansvar

Dersom det skal stilles en garanti for LÄnet som Þnskes opptatt av LÄntaker, skal Garantisten avgi en ErklÊring om Kausjonsansvar i forbindelse med LÄntakers bekreftelse og tiltredelse til LÄneavtalen. Maler for dette vil bli tilsendt LÄntaker og Garantisten i forbindelse med at LÄnetilbudet utarbeides og Monner vil bistÄ Garantisten med Ä utforme ErklÊringen om Kausjonsansvar fÞr den signeres.

4.5 Angrerett

Kunden har ikke angrerett med mindre dette er sĂŠrskilt nevnt i Avtalene.

5. Om Monner

5.1 Tjenester

5.1.1 Monners Klientkonto og betalingsformidling

I forbindelse med utbetaling og tilbakebetaling av LÄnet vil Monners Klientkonto bli benyttet for effektiv gjennomfÞring av betalingsformidlingen. En nÊrmere beskrivelse av betalingene som administreres av Monner fremgÄr pÄ Plattformen.

5.1.2 LĂ„neformidling og administrere utbetaling av LĂ„net

Monner tilrettelegger for at LÄntaker kan sÞke om LÄn via Plattformen og vil ha Mal for LÄnetilbud tilgjengelig for utfylling av LÄntaker i samrÄd med Monner.

Etter at LÄntaker har bekreftet LÄnetilbudet via Plattformen vil Monner publisere LÄnetilbudet pÄ Plattformen og en Tegningsrunde starter, hvor Investorer kan Tegne seg for en LÄneandel. Etter endt Tegningsrunde, vil Monner klargjÞre LÄneavtalen samt andre relevante Avtaler med den informasjonen som manglet ved avtaleinngÄelsen og som avhenger av Tegningsrundens utfall, samt sende denne til LÄntaker og Investorene.

5.1.3 Avtalemaler

I forbindelse med Monners lÄneformidlingstjeneste vil Kunden fÄ tilsendt Mal for LÄnetilbud, Mal for LÄneavtale, Mal for Gjeldsbrev og Mal for Aksjepantavtale dersom LÄnet krever tiltredelse av slike dokumenter. Malene vil bli utfylt av LÄntaker og/eller Garantisten(e) og Monner fÞr partene blir bedt om Ä signere disse elektronisk via Plattformen eller fysisk pÄ originaldokumentet samt besÞrge eventuelle bekreftelser av slik fysisk underskrift.

5.1.4 Administrere Investorenes innbetaling av LĂ„net og utbetaling til LĂ„ntaker

Monner vil tilrettelegge for at Investor innbetaler sine LÄneandeler i LÄnet til Monners Klientkonto fÞr utbetalingsdagen og besÞrge utbetaling av LÄnet/LÄneandelene (sÄ fremt Investorene har innbetalt LÄneandelene rettidig) til LÄntakers Bankkonto pÄ utbetalingsdagen slik den er definert i LÄneavtalen. Monner er ikke ansvarlig for betalinger fra Investor som uteblir helt eller delvis.

5.1.5 Administrere LĂ„ntakers tilbakebetaling

I forbindelse med LÄntakers tilbakebetaling vil Monner pÄ hver Betalingsdag inkludert Forfallsdagen besÞrge utbetaling til Investorenes Bankkonto sÄ fremt LÄntaker har overfÞrt slike midler rettmessig til Monners Klientkonto. Monner er ikke ansvarlig for betalinger fra LÄntaker som uteblir helt eller delvis.

5.1.6 HĂ„ndtering av forsinket betaling og mislighold

HĂ„ndtering av forsinket betaling og mislighold er regulert i LĂ„neavtalen mellom LĂ„ntaker og Investorene, eller andre Avtaler.

I tilfeller ved forsinket betaling vil Monner, via Plattformen, foreta automatiske betalingspÄminnelser og beregning av Renter, herunder forsinkelsesrenter og gebyrer. Frister og satser settes i henhold til Inkassoloven, Forsinkelsesrenteloven og Forskrift om forsinkelsesrenter mv..

Dersom LÄntaker vesentlig misligholder sine betalingsforpliktelser iht. LÄneavtalen vil fordringen senest etter 30 dager automatisk bli oversendt til et inkassofirma for videre inndriving. InkassobyrÄet skal da ha rett til Ä sette i verk de tiltak som har naturlig sammenheng med inkassooppdraget, herunder, men ikke begrenset til, Ä ta ut forliksklage, begjÊre utlegg, realisere sikkerheter og/eller garantier, forhandle frem forlik, slette pÄlÞpte Renter og redusere hovedstolen. Ved fortsatt mislighold vil fordringen senest 60 dager deretter bli overdratt til varig eie til tredjemann, pÄ markedsmessige vilkÄr, og salgsprovenyet vil deretter fordeles proratarisk til LÄngiverne.

5.1.7 Begrensninger

Monner forbeholder seg retten til Ă„ utfĂžre nĂždvendig vedlikehold av Plattformen, herunder Ă„ stenge den under slike perioder. Monner vil varsle Kunden om slike planlagte vedlikeholdstiltak i den grad dette er praktisk mulig.

Tjenesten tilbys "som den er" og Monner svarer ikke for kvaliteten, fullstendigheten eller korrektheten av noe innhold som publiseres pÄ Plattformen.

5.2 Monners ansvar

Monner er aldri ansvarlig for fĂžlgende forhold:

Kundens forpliktelser, herunder betalingsforpliktelser, iht. de relevante Avtalene de er part i,

skade eller tap forÄrsaket av tredjepart eller av Kunden,

indirekte skader eller tap,

opplysninger som kommer fra tredjemenn, eksempelvis kredittvurderingsselskaper som Monner benytter seg av,

tap pÄfÞrt Kunden som fÞlge av at opplysninger som nevnt i bokstav (d), eller andre opplysninger Monner fÄr via en tredjepart, viser seg Ä vÊre mangelfulle,

skade eller tap pÄfÞrt Kunden, eller LÄntakers aksjonÊrer, i forbindelse med Aksjepantavtalen,

skattemessige konsekvenser som bruk av Tjenesten kan medfĂžre,

konsekvenser som fÞlge av Kundens totale utlÄnsaktivitet, og

skade som pÄvirker Kunden og som beror pÄ omstendigheter utenfor Monners kontroll, eksempelvis lover og forskrifter, myndighetstiltak, krigfÞring, streik, boikott, blokade, lockout eller annen lignende omstendighet.

For Ăžvrige forhold som nevnt under er Monner kun ansvarlig dersom Monner selv har utvist grov uaktsomhet eller forsettlig fremkalt:

skader som oppstÄr i forbindelse med eller fra bruk av Tjenesten, inkludert, men ikke begrenset til, inntektstap, tapt fortjeneste eller andre inntekter, driftsavbrudd eller tap av goodwill, og

skader som fĂžlge av informasjon eller feilaktigheter i informasjonen gitt til Kunder.

Monners ansvar overfor LĂ„ntaker skal aldri overstige LĂ„net og Monners ansvar overfor Investor skal aldri overstige Investors LĂ„neandel.

5.3 Under Finanstilsynets tilsyn

Monner har konsesjon som betalingsforetak og lÄneformidlingsforetak i Norge, jf. Finansforetakslovens §§ 2-10 og 2-18, og er som fÞlge av dette under Finanstilsynets tilsyn.

6. Immaterielle rettigheter

Plattformen, herunder alt av innhold pÄ denne, eies av Monner eller dens lisensgivere. Monners varemerke, produkt, firma eller produktnavn, tjenester, design, grafikk, bilder, layout, IT-lÞsninger, maler, dokumenter og Þvrig innhold er beskyttet gjennom immaterielle og markedsrettslige lover og fÄr ikke kopieres eller anvendes uten forutgÄende samtykke fra Monner. Kunder fÄr heller ikke ved sitt kundeforhold noen rettigheter til Plattformen eller dens innhold utover Ä dra nytte av Tjenesten som tilbys via Plattformen, og skal holde Monner skadeslÞs mot krav som mÄtte komme vedrÞrende Kundens pÄstÄtte krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter eller andre tilsvarende rettigheter.

7. Meddelelser

Enhver meddelelse fra Monner til Kunden eller fra Kunden til Monner vil skje elektronisk via Plattformen.

NÄr meddelelser skal regnes for Ä ha kommet fremgÄr av Plattformen.

8. Overdragelse av rettigheter og forpliktelser

Kunder fÄr ikke overdra sine rettigheter eller forpliktelser etter Avtalene uten Monners skriftlige forhÄndssamtykke, med mindre annet fremkommer eksplisitt av Avtalene.

Monner har til enhver tid rett til Ä overdra sine rettigheter og forpliktelser etter Avtalene Monner er part i uten Ä mÄtte innhente forhÄndssamtykke fra Kunden.

9. Endring av de generelle vilkÄr og betingelser

Monner kan til enhver tid endre VilkÄrene. Kunder vil i den forbindelse bli bedt om Ä akseptere endringene elektronisk.

VilkÄrsendringer til ugunst for Kunden trer i kraft to (2) mÄneder etter at Monner har varslet Kunden om endringen via Plattformen.

PÄgÄende transaksjoner, herunder inngitte LÄnetilbud, Tegning av en LÄneandel eller lÞpende LÄneavtaler som er i kraft nÄr de relevante vilkÄrsendringene trer i kraft, berÞres ikke dersom vilkÄrsendringene er av betydning for den pÄgÄende transaksjonen eller til ugunst for Kunden.

For alle andre tilfeller vil vilkÄrsendringene tre i kraft umiddelbart etter at varselet om vilkÄrsendringene sendes ut, med mindre annet fremgÄr av varselet. Kunder som ikke aksepterer vilkÄrsendringene vil miste retten til videre kundeforhold.

Kunder oppfordres til regelmessig Ä besÞke Plattformen for Ä orientere seg om eller gjÞre seg oppmerksom pÄ vilkÄrsendringer.

10. Lovvalg og verneting

Konflikter som mÄtte oppstÄ under Avtalen og som ikke kan lÞses i minnelighet, skal avgjÞres etter norsk rett og med Oslo tingrett som verneting.


04.05.2018 Versjon 2018.3

BankID 🔑

Vi benytter oss av BankID for Ă„ identifisere alle som bruker Monner. Hvilken variant vil du bruke?

BankID 🔑

Skriv inn fĂždselsnummeret ditt, engangskoden din og ditt personlige passord.

Litt om deg đŸŒ»

Skriv inn navnet ditt og telefonnummer.

Du vil fÄ en SMS med bekreftelseslink. Vi deler ikke nummeret ditt med tredjeparts aktÞrer.

Vi har lyst til Ă„ kommunisere med deg per epost og sms. Vil du det?

Hvordan vil du investere ?💡

Merk: Du mÄ ha signaturrett for Ä investere gjennom aksjeselskapet ditt

Finn selskapet ditt 🔩

Det fÞrste du mÄ gjÞre er Ä skrive inn navnet eller org nr pÄ aksjeselskapet ditt.

Adresse đŸĄïžâ€

Hva er din folkeregistrerte adresse?

Monner er lovpÄlagt Ä stille deg, som reell rettighetshaver av bedriften, noen spÞrsmÄl for Ä forhindre hvitvasking. NÄ kommer 5 enkle spÞrsmÄl.

1. Er bedriften din skattepliktig til et annet land enn Norge? ‍

2. Er du amerikansk statsborger? ‍

3. Hvorfor har du lyst til Ă„ benytte deg av Monner? đŸ€”â€

4. Har du, et familiemedlem eller en nĂŠr medarbeider hatt hĂžytstĂ„ende offentlige verv i andre land enn Norge det siste Ă„ret?‍

5. Er pengene bedriften skal lĂ„ne ut via Monner bedriftens egne, eller tilhĂžrer de noen andre? đŸ’”â€

Monner er lovpÄlagt Ä stille deg noen spÞrsmÄl for Ä forhindre hvitvasking. NÄ kommer 5 enkle spÞrsmÄl, og ingen svar er feil!

1. Er du skattepliktig til et annet land enn Norge? ‍

2. Er du amerikansk statsborger?‍

3. Hvorfor har du lyst til Ă„ benytte deg av Monner? đŸ€”â€

4. Har du, et familiemedlem, eller en nĂŠr medarbeider hatt hĂžytstĂ„ende offentlige verv i andre land enn Norge det siste Ă„ret? đŸŽ©â€

5. Er pengene du skal lĂ„ne ut via Monner dine egne, eller tilhĂžrer de noen andre? đŸ’”â€